Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

AKTUELT

HELFO gjennomfører i år en

rekke dialogmøter i regi av

regionene i NFF. Foruten

takstplakaten og sykdomslista,

er Norsk Helsenett et aktuelt

tema for fysioterapeuter med

driftstilskudd.

TEKST

og

FOTO

Tone Elise Eng Galåen

fysioterapeuten@fysio.no

REGION

Sør-Øst hadde allerede arrangert

møter i Skien, Kristiansand og Drammen,

da rådgiverne Johnny Saure Riise fra HEL-

FO Veiledning og Anne Marie Løken fra

HELFO Saksbehandling og utbetaling var

til stede på Hamar 29. oktober.

Omlag 30 selvstendig næringsdrivende

fysioterapeuter hadde tatt turen for å bli

klokere på blant annet «Forskrift om stønad

til dekning av utgifter for undersøkelse og

behandling hos fysioterapeut», bedre kjent

som «takstplakaten». Fritaksordninger for

egenandel, spesielt med tanke på sykdoms-

listen, og bruk av honorartakst sto også på

dagsorden. I tillegg ville flere av deltakerne

ha informasjon om oppkobling mot Norsk

Helsenett SF (NHN).

Ønsker å nå flest mulig

Det er i dag ca. 4.000 fysioterapeuter som

har avtale med HELFO om direkte oppgjør

og som krever refusjon etter takstplakaten.

Til sammen vil dette utgjøre rundt 1,9 mil-

liarder kroner i 2015.

– Hvorfor tar HELFO denne runden dia-

logmøter med selvstendig næringsdrivende

fysioterapeuter?

– Av og til er det greit å bli minnet om

regelverket. Fysioterapeutene er ikke alene

om å få dette tilbudet. Vi holder kurs for

flere av de andre behandlergruppene og

helseaktørene som faller inn under vårt re-

gelverk. HELFO ønsker at etterlevelsen ute

blant behandlerne skal være best mulig, slik

at regelverket blir forvaltet riktig. I år møter

vi ca. 500 fysioterapeuter fra Tromsø i nord

til Kristiansand i sør, sier rådgiver Johnny

Saure Riise.

Kursrekken, som er arrangert av Norsk

Fysioterapeutforbund, er på ingen måte

obligatorisk, men Saure Riise håper likevel

at de fleste benytter seg av slike tilbud når

sjansen byr seg.

– Vi ønsker å møte flest mulig. Det beste

ville være om alle selvstendig næringsdri-

vende fysioterapeuter deltok på kurs som

dette for å motta den informasjonen vi har

å gi, sier han.

Journal er viktig ved kontroll

Gjennom sine kurs forsøker HELFO å gi et

helhetlig bilde av hvordan paragraf 5-8 i fol-

ketrygdloven fungerer. Ved eventuelle kon-

troller, er det blant annet viktig å kunne vise

til god og nøyaktig journalføring.

– Med hensyn til journalføring, ser vi at

det mangler en del blant fysioterapeuter. Det

er viktig også for HELFO at man fører jour-

nal for å dokumentere kravene, sier Saure

Riise.

Han understreker at HELFO også har an-

dre informasjonskanaler, og viser spesielt til

HELFOs egne nettsider,

helfo.no.

Her finner

alle som skal kreve refusjon fra folketrygden

langt på vei den informasjonen de trenger

for å sende inn korrekte krav.

HELFO ser at takstene av og til blir brukt

uriktig.

– Gjennom kurs som dette, prøver vi å

sikre at takstene blir brukt slik de skal. Vi

har også inntrykk av at sykdomslista skaper

hodebry for mange, og at flere finner det

vanskelig å gjøre en riktig vurdering av hvil-

ket sykdomslistepunkt de skal benytte. At

man bruker sykdomslista korrekt, er viktig

for pasienten med hensyn til hel eller delvis

refusjon av utgifter, sier Saure Riise.

– Hvilke henvendelser får HELFO fra fy-

sioterapeuter?

– For det meste får vi spørsmål om tak-

stene og sykdomslisten, men også til krav og

utbetalinger generelt. Vi er opptatt av at det

skal være enkelt å komme i kontakt med oss,

og har en veiledningstjeneste med god kom-

petanse, sier Saure Riise.

– Kunne man gjort oppgjørsprosessen en-

klere og mindre tidkrevende?

– Tilbakemeldingene fra fysioterapeu-

tene er at enkelte ting i regelverket kan være

vanskelige. Men HELFO forvalter et lov-

verk som er politisk bestemt, og det må vi

HELFO på turné med takstplakat,

sykdomsliste og helsenett

I år møter vi ca. 500 fysioterapeuter

fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

TRONDHEIM

MTT for geriatriske pasienter og friske eldre, 30.-31.1.16

Kommunikasjon om smerte, 28.-29.1.16

Les mer på

www.holteninstitute.com