Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

fysio

terapeuten

Stensberggt. 27

P.B. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

Tlf. 22 93 30 50.

E-post:

fysioterapeuten@fysio.no www.fysioterapeuten.no

UTGIVER

Norsk Fysioterapeutforbund

FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri

informasjons- og opinionsformidling bidra

til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar

med samfunnets og befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske, utdannings-

politiske og helse- og sosialpolitiske forhold.

(Paragraf 16.2 i NFFs lover).

Fysioterapeuten redigeres etter Vær

varsom-plakaten og Redaktørplakaten

Fagredaktør

MSc fysioterapeut

John Henry Strupstad

tlf. 926 24 206

js@fysio.no

Redaktør

Dagrun Lindvåg

tlf. 976 71 248

dl@fysio.no

Layout

Kirsten Stiansen

tlf. 413 18 188

ks@fysio.no

Fysioterapeuten nr. 10.2015/82

Redaksjonen avsluttet: 23. november 2015

ISSN 0016-3384 (trykt utgave)

ISSN 0807-9277 (online)

Forside: Britt Tajet-Foxell.

Foto: Royal Opera House

Foto uten byline:

Colourbox.com

78 ÅR GAMLE

Håkon Torp fra Eidsberg i Østfold har kommet seg på beina igjen etter

nesten to måneder på sykehus. Og han er så fornøyd.

Vi er ikke akkurat bortskjemte med positive fortellinger fra den norske kommunehelset-

jenesten. Spesielt ikke når det gjelder sårbar eldre som skrives ut fra sykehus, med store

behov for oppfølging og rehabilitering.

Håkon var heldig. Han kom hjem til en «virtuell avdeling» (VA), et prosjekt i Eidsberg

kommune fra september 2014 til januar 2015. 78-åringen var en av 26 pasienter med

behov for helsetjenester fra kommunen som ble innskrevet i VA. Tidlig fysioterapi er en

viktig faktor.

Han ble lagt inn på sykehus i Fredrikstad med lungebetennelse og punktert lunge i no-

vember i fjor. Det ble satt inn dren og kompressor, men bakterieinfeksjonen hadde satt

seg godt fast. Han ble flyttet til Ullevål sykehus og etter hvert operert.

– Da jeg ble utskrevet, var jeg så elendig at jeg knapt kunne reise meg fra stolen. Det

tok lang tid før jeg kunne bevege meg fra stua og inn på kjøkkenet på egen hånd. Det er

snålt å tenke på i dag, men det er skjøre sanning, fortalte Håkon Torp da Fysioterapeuten

var på besøk.

Konseptet «Virtual Ward» ble først utviklet av Croydon Primary Care Trust i Sør-Lon-

don, og er nå i bruk i flere NHS-regioner i England. Bakgrunnen var – selvsagt – at NHS

skulle spare penger. Pasientene skulle ut av sykehuset så fort som mulig. Samhandlings-

reformen her hjemme har hatt lignende mål. Mest mulig behandling i hjemkommunene.

Det er en kjent sak at en del kommuner ikke har et godt nok tilbud til disse pasientene.

Samtidig skjer det mye godt utviklingsarbeid rundt om i landet. Den virtuelle avdelingen

i Eidsberg kommune er et godt eksempel på det.

Håkon Torp er langt på vei den samme gamle som før han ble syk. Og han er sjeleglad

for at han fikk være pasient i den virtuelle avdelingen. Eidsberg viderefører prosjektet i

samarbeid med nabokommunen Askim, men om det overlever budsjettrunder lenger

fram i tid gjenstår å se.

Det er stort behov for utvikling av gode og sammenhengende helse- og rehabiliterings-

tjenester, ikke minst for de eldste og mest sårbare pasientgruppene. 2015 har også vært et

valgår, der de politiske partiene igjen har fokusert på helse- og omsorgstjenester for eldre.

– Men de aller eldste, og særlig de med sterkt redu-

sert fysisk funksjon etter slag, lårhalsbrudd og skader,

hører ikke en gang med blant de gruppene som media

og politikere snakker så flott om, skriver Mette Sveram

og Kirsten Sandborg i et innlegg på side 21.

Bent Høie har flere ganger sagt at hans overordnede pro-

sjekt som helse- og omsorgsminister er å skape «pasi-

entens helsetjeneste». Klarer vi også å skape en helsetje-

neste for de eldre – og de eldste blant oss?

Mye er usikkert. Derfor føles det bra å lese om Håkon.

4

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

Tidlig fysio-

terapi er en

viktig faktor.

LEDER

Håkons vei tilbake