Fysioterapeuten 8-2017

22 FYSIOTERAPEUTEN 8/17 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammandrag n Syfte : Att få en ökad förståelse för hur kommunikation och relation mellan patient fysioterapeut samspelar med varandra och med utövandet av fysioterapi vid hembe- sök hos äldre. n Design : Semistrukturerade intervjuer. n Material : Sex erfarna fysioterapeuter i olika norska kommuner intervjuades. n Metod : Först läste författarna igenom det transkriberade materialet flera gånger och därefter identifierades meningsbärande enheter. Dessa utgjorde grunden för temaindelning och vidare indelning i undertema. Efter vidare tolkning valdes citat ut för att framhäva informanternas stämmor. n Fynd : Två huvudteman med varsitt undertema presenteras; «Funktion i centrum» samt «Rollfördelning». Hemmet som kontext har en avgörande påverkan på fysio- terapeuternas bedömning och behandlingsplanering. Sociala normer och ritualer influerar patientmötet där fysioterapeuten är gäst i ett hem. Relation och interaktion är integrerade delar av yrkesutövningen, och tillit fungerar som ett redskap som underlättar och förbättrar utövandet av fysioterapi. n Konklusion : Studien belyser samspelet mellan kommunikation, relation och fysio- terapi vid hembesök hos äldre personer. Genom att låta hemmet som kontext vara betydelsefullt i funktionsbedömningen samt bejaka sociala processer och roller kan fysioterapeuten främja meningsfull rehabilitering. n Nyckelord : fysioterapi, kommunikation, relation, hembesök, äldre. Linda Örnholmer , leg. fysioterapeut, MSc. Fysioterapi Mölndal, Verksamheten för arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. linda.ornhol- mer@vgregion.se. Eline Thornquist , fysioterapeut, dr. philos, professor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radio- grafi, professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 1.8.2017. Artikkelen er basert på en studie godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatje- neste. Ingen interessekonflikter oppgitt. Inledning Antalet äldre personer i Norge ökar (1, 2), och en växande andel bor kvar i sitt ordinära boende (3). Kommunens fysioterapeuter har genom åren fått ett större ansvar för att göra hembesök hos äldre personer (4) och Samhandlingsreformen som infördes 2012 medförde ytterligare en ökning av rehabili- teringen i ordinärt boende (5). När fysioterapi sker i ett privat hem möts två världar med olika normer och mönster för hur man samhandlar (6–9). Erfarna fy- sioterapeuter anpassar sitt arbetssätt och sin kommunikation till situationen, vilket beskrivits i några kvalitativa studier (8, 9). Rollfördelningen justeras och patienten får ett större inflytande jämfört med när fysioterapi utförs på sjukhus eller mottag- ning (7–9). Samhällets normer inverkar på samhandlingssituationer av olika slag, men det görs sällan till tema för reflektion av de närvarande. En ökad förståelse för vad fy- sioterapeuter lägger vikt vid i mötet med äldre personer vid hembesök kan belysa kontextens inverkan på det fysioterapeu- tiska arbetet, och tydliggöra olika aspekter i samhandlingen. Hembesöket påverkas liksom andra möten av sociala normer, individerna och kontexten, men också av den fysioterapeu- tiska uppgiften. Med utgångspunkt i detta, formulerades studiens frågeställning; Hur samspelar relation, kommunikation och Kommunikation – relation – fysioterapi: En intervjustudie om hembesök hos äldre personer

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy