Fysioterapeuten 1-2018

10 FYSIOTERAPEUTEN 1/18 AKTUELT #Metoo brer stadig om seg i samfunnet, men hva betyr dette for fysioterapien – og for fysiotera- peuten? TEKST og FOTO Kai Hovden kh@fysio.no DETTE var blant temaene da NFFs næ- ringspolitiske råd var samlet på Oppsalkli- nikken 12. januar, hvor rådsleder Per Olav Peersen inviterte til diskusjon om temaet. Peersen mener NFF må på banen når det gjelder seksuell trakassering og lik- nende uønsket oppmerksomhet og ad- ferd. Like viktig er det at fysioterapeuter og deres pasienter skal føle seg trygge på behandlingen som gis og hvordan denne gjennomføres. – Dette finnes alle steder og omtales i alle kanaler. For å unngå at fysioterapeuter anmeldes til Helsetilsynet for normal gjen- nomføring av behandling, må forbundet ha en strategi for å informere pasienter om hva en fysikalsk behandling kan innehol- de, sa NFFs seniorrådgiver Øfjord, som var bedt om å innlede debatten. Altså en litt annen tilnærming til metoo, hvor man vil sikre te- rapeuten mot unød- vendig kritikk fra pa- sienten. Et samlet råd kon- kluderte med at de ønsker en bred tilnær- ming til problematik- ken, og medlem Lene Ziener minnet om det skjeve maktforholdet som i stor grad ligger bak sakene som løftes frem under metoo- merkelappen. – Slik er det for eksempel også i forhol- det mellom veileder og student. Dette må vi ta på alvor, og det er viktig at NFF reflek- terer rundt dette, sa hun. n Les mer : www.fysioterapeuten.no Tar etikken på alvor Høy intensitet for hjerte- transplanterte n Trening er avgjørende for hvordan det går med pasienter etter hjertetransplan- tasjon. Fra oppstarten i 1983 har over 900 pasienter fått nytt hjerte i Norge, skriver forskning.no. Kari Nytrøen og kollegaer ved Univer- sitetet i Oslo har forsket på denne pa- sientgruppen. De slår fast at god fysisk kapasitet er avgjørende for hvordan det går etter transplantasjonen. Forskerne fant at høyintensitetstrening er bedre enn moderat trening for pasientgruppen. – For pasienter og behandlere er det viktig å vite at all trening er bra, men at intervalltrening er enda bedre enn moderat trening. Vi mener at intervall- trening bør inkluderes i oppfølgingen av hjertetransplanterte pasienter, sier Nytrøen til forskning.no . Ca. 38 prosent av pasientene som har vært innlagt på intensivavdeling har smerter ett år senere. Det mest vanlige er smerter i skuldrene, ifølge en ny studie. DET ER i dag ingen systematisk oppfølging av disse pasientene, skriver Dagens Medisin. Forsker Anne Kathrine Langerud har sett på hvilke symptomer pasienter som har vært innlagt på intensivavdeling har – etter tre måneder og ett år. Studien er publisert i Nursing in critical care. Smerte og søvnproblemer var de mest vanlige symptomene ett år etter. 46,5 pro- sent av pasientene hadde søvnproblemer etter ett år, og 38,2 prosent hadde smerter. Det mest vanlige blant deltakerne i denne studien var smerter i skuldrene: – Også en studie fra England har gjort dette funnet, og der mener man at det kan ha sammenheng med at mye invasivt utstyr benyttes i hals- og nakke- regionen. Disse pasientene har også ligget i sengen i en periode, kanskje med et lavt aktivitetsnivå både under intensivoppholdet og etter sykehusoppholdet, sier Langerud. n Smerter etter intensivbehandling NÆRINGSPOLITISK RÅD tar metoo-debatten. Her representert ved leder av NFG, Lars Håvard Høgvoll, og rådsleder Per Olav Peersen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy