Fysioterapeuten 1-2018

20 FYSIOTERAPEUTEN 1/18 AKTUELT Kulturformuleringsintervjuet (KFI) gir pasientene mulighet til å formidle hvordan de selv oppfatter egen sykdom, plager og ressurser. TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen fysioterapeuten °fysio.no HERNES Institutt i Hedmark er den første somatiske rehabiliteringsinstitusjonen som prøver ut KFI i behandlingen. Fra januar til august 2017 ble seks pasienter intervjuet på første dag av oppholdet. Hovedhensikten var å integrere pasientens egen forståelse av situasjonen i utredningen og planleggingen av behandling. Fysioterapeutene Therese Otterlei og Bente Rudquist intervjuet tre pasienter hver etter KFI-modellen. Utforsking sammen med pasienten for å avklare betydningen av oppvekst, kultur og sosiale forhold har lenge vært praksis ved Hernes Institutt, men det er første gang det skjer i strukturert form. – Bakgrunn og miljøtilhørighet er avgjø- rende for hvordan vi forstår vår egen helse. Det er viktig å forstå hvilke faktorer som påvirker vedkommende i hverdagen – ikke minst for pasienten selv. Først da kan vi sette inn effektive tiltak, sier Bente Rudquist. Terapeuten nøytral I intervjusituasjonen skal terapeuten for- holde seg nøytral, og unngå å komme med synspunkter eller forslag til tiltak. Spørsmå- lene som stilles (se faktaboks) har til hensikt å tydeliggjøre ulike sider ved det kliniske problemet. Viktige avklaringer er: Betyd- ningen av problemet for pasienten selv og medlemmer av pasientens sosiale nettverk, årsaker, forhold ved bakgrunn og identitet som påvirker livssituasjonen, egen mest- ring, tidligere hjelpesøking og forventninger til hjelpen som tilbys. Som en del av samme forskningsprosjekt skal KFI prøves ut ved to utredningsposter innen psykiatrien ved Sykehuset Innlandet. Prosjektleder er Valerie DeMarinis, profes- sor i religionspsykologi og kulturell psyko- logi ved universitetet i Uppsala. Studien er kvalitativ, og det er ventet at resultatene vil foreligge som publikasjon tidligst i 2019. KFI er først og fremst utviklet med tanke på bruk innen psykiatrien. Metoden er hen- tet fra DSM-5, klassifikasjonssystemet for psykiske lidelser utgitt av Den amerikanske psykiaterforeningen (APA). Intervjuet ble oversatt til norsk i 2015, finansiert av Hel- sedirektoratet. Hodet fullt av problemer KFI er en standardisert intervjuguide som består av et kjerneintervju på 16 spørsmål, samt instruksjoner og veiledning til inter- vjueren. Spørsmålene kan ikke forandres, men det er rom for å utvikle delspørsmål rundt vesentlige emner for bestemte grup- per. Supplerende moduler kan benyttes dersom klinikeren vil gjøre en grundigere vurdering. Ved Hernes Institutt ble kun kjerneintervjuet testet ut. Hernes Institutt driver arbeidsrettet re- habilitering etter en modell som legger vekt på en kognitiv atferdsrettet tilnærming og fysisk aktivitet, i kombinasjon med samti- dig innsats rettet mot NAV og arbeidsliv. Et gjennomsnitt av pasientene har lav formell utdanning, og er ofte kroppsarbeidere. De har som regel vært igjennom flere runder i helsevesenet, og de aller fleste har stått uten- for arbeidslivet i en lengre periode. Målet med oppholdet er ikke nødvendigvis å gjøre pasienten helt fri for smerter og plager, men å øke kapasiteten og funksjonen slik at ved- kommende likevel kan stå i jobb. I løpet av de seks ukene pasientene bor på Hernes Institutt, blir pasient og behand- ler gradvis bedre kjent. Ofte får terapeuten vite om private utfordringer først mot slut- ten av oppholdet. Ved å intervjue pasienten den første dagen, skapes den terapeutiske al- liansen tidligere. – Hvis pasienten viser laber respons på de tiltakene vi presenterer, kan det skyldes at hodet er fullt av noe annet. Hvis vi raskt får vite noe om hva som for eksempel rører seg på hjemmebane, kan vi sette inn kognitiv te- rapi tidligere, sier Rudquist. Godt mottatt Selv om behandleren ikke alltid får klare svar under intervjuet, vil spørsmålene like- vel kunne sette i gang en tankeprosess hos Først og fremst et menneske 1. Hva gjør at du kommer hit i dag? 2. Hvordan ville du ha beskrevet problemet ditt overfor familie og venner, eller andre i miljøet ditt? 3. Hva plager deg mest når det gjelder problemet ditt? 4. Hvorfor tror du dette skjer med deg? Hva tror du er årsaken til problemet? 5. Hva tror andre i familien din, venner eller andre i miljøet ditt er årsaken til problemet? 6. Finnes det noen former for støtte som gjør problemet mindre tyngende? 7. Finnes det belastninger som forverrer problemet? 8. Hvilke sider av din bakgrunn eller identitet er viktigst for deg? 9. Er det forhold ved din bakgrunn eller identitet som har betyd- ning for problemet ditt? 10. Er det sider av din bakgrunn eller identitet som skaper andre bekymringer eller problemer for deg? 11. Hva har du gjort selv for å prøve å håndtere problemet ditt? 12. Hva slags behandling og hjelp har du oppsøkt for problemet ditt tidligere? 13. Har noen hindret deg i å få den hjelpen du trenger? 14. Hva slags hjelp tror du ville være mest nyttig akkurat nå når det gjelder problemet? 15. Er det andre former for hjelp som familien din, venner eller andre mener ville være nyttig for deg? 16. Har du vært bekymret for at legen din ikke skal forstå deg, og er det noe vi kan gjøre for å gi deg den behandlingen du trenger? Kulturformuleringsintervjuet (KFI)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy