Fysioterapeuten 1-2018

FYSIOTERAPEUTEN 1/18 35 Den terapeutiske allianse er av mange akseptert som en egen prediktor for positiv effekt av behandling. det første møtet dannes grunnlaget for den terapeutiske allianse, og videre samhandling mellom pasient og terapeut. Terapeutisk allianse Terapeutisk allianse handler om følelsen av samarbeid, varme og støtte mellom terapeut og pasient [11]. Den terapeutiske allianse er av mange akseptert som en egen prediktor for positiv effekt av behandling. I en stu- die av fysioterapibehandling på kroniske ryggpasienter fant Ferreira et al. (2013) at den terapeutiske alliansen har signifikant positiv effekt på målte outcomes som gene- rell opplevd helse, smerter, grad av sykdom (disability) og funksjon. I denne artikkelen beskrives tre hovedkomponenter som den terapeutiske alliansen bygger på; 1) enighet mellom pasient og terapeut om behand- lingsmål, 2) enighet mellom pasient og tera- peut om behandlingsopplegg og 3) emosjo- nelle bånd mellom pasient og terapeut [12]. Så vidt vi vet er det begrenset forskning om den terapeutiske allianse innen lunge- fysioterapi. I sin kvalitative studie av «kols- pasienter og hva som skal til for at pasien- tene fortsetter å trene» beskriver Hellem et al (2012) bl.a. at fysioterapeutens evne til å relatere seg til pasienten og gi støtte i tillegg til god fagkunnskap, er viktige suksessfakto- rer i denne sammenheng [13]. – Hvordan har du det? Filosofen Knut E. Løgstrup sier så treffende at «for å vite hvordan du skal hjelpe et an- net menneske, må du vite hvordan han har det(..)» [14]. En måte å gjøre det på er å inn- lede samtalen med å spørre «hvordan har du det nå?» og eventuelt følge opp med «hvor- dan tenker du vi kan gjøre dette sammen?» På denne måten kan en styrke samhandlin- gen mellom pasient og terapeut allerede i startfasen av behandlingen, og derved bygge opp en allianse. Ro i egen kropp For å oppnå en god relasjon til pasienter med behov for lungefysioterapi, bør man ved siden av god fagkunnskap også være bevisst på sin kommunikasjon både ver- balt som non-verbalt. Andenæs et al. fant at 64% av kolspasienter opplevde emosjonell distress på sykehuset etter en akutt kols- exaserbasjon [15]. Vi tenker at det er natur- lig å oppleve distress i tilknytning til puste- besvær, men også hvis man er nyoperert kan man være engstelig med tanke på hvordan kroppen fungerer etter et inngrep. Med et slikt perspektiv vil en anta at det er viktig å være bevisst sin egen atferd som fysiotera- peut; som at man har ro i egen kropp og kan trygge pasienten til å kunne våge og ta dype inspirasjoner samtidig som man observe- rer pasienten klinisk og spør hvordan han/ hun har det, før man starter med ytterligere behandling/mobilisering. Gradvis tilnærming Vi mener at ved å starte behandlingen med å tenke terapeutisk allianse, og med gradvis tilnærming til pasienten, så dannes grunn- laget for en god samhandling ved videre behandling og oppfølging av pasienten. Vi tror også muligheten for compliance styrkes gjennom dette. Det kan tenkes at man bru- ker noe lengre tid initialt ved første konsul- tasjon, men vår erfaring er at det tas gjerne igjen senere i forløpet ved at pasienten er lydhør og følger raskt opp videre behand- ling/veiledning. Samtidig mener vi at ved å tenke terapeutisk allianse i tillegg til lunge- fysioterapi, trygger vi pasientens psykiske side av å være i behov for vår terapeutiske bistand. Referanser: 1. Torres-Sanchez I et al. Results of Physiotherapy Treatments in Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review . Physiother Can, 2017. 69(2): p. 122-132. 2. Giæver P. Lungesykdommer. 2015, Oslo: Universitets- forlaget. 3. Sommers J et al. Physiotherapy in the intensive care unit: an evidence-based, expert driven, practical state- ment and rehabilitation recommendations . Clin Rehabil, 2015. 29(11): p. 1051-63. 4. Mungovan S.F et al. Effect of physical activity in the first five days after cardiac surgery . J Rehabil Med, 2017. 49(1): p. 71-77. 5. Castro A.A et al. Chest physiotherapy effectiveness to reduce hospitalization and mechanical ventilation length of stay, pulmonary infection rate and mortality in ICU patients . Respir Med, 2013. 107(1): p. 68-74. 6. Miller MR et al. General considerations for lung func- tion testing . Eur Respir J, 2005. 26(1): p. 153-61. 7. Gursli S. Lungefysioterapeuter gjør det med pusten. Fysioterapeuten, 2000. 13. 8. Hulzebos EH et al. Preoperative intensive inspiratory muscle training to prevent postoperative pulmonary complications in high-risk patients undergoing CABG surgery: a randomized clinical trial . Jama, 2006. 296(15): p. 1851-7. 9. Soyseth TS et al. Psychiatric disorders and psycho- logical distress in patients undergoing evaluation for lung transplantation: a national cohort study . Gen Hosp Psychiatry, 2016. 42: p. 67-73. 10. Mi E et al. Associations between the psychological health of patients and carers in advanced COPD . Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2017. 12: p. 2813-2821. 11. Huff NG et al. Therapeutic Alliance between the Caregivers of Critical Illness Survivors and Intensive Care Unit Clinicians . Ann Am Thorac Soc, 2015. 12(11): p. 1646-53. 12. Ferreira PH et al. The therapeutic alliance between clinicians and patients predicts outcome in chronic low back pain . Phys Ther, 2013. 93(4): p. 470-8. 13. Hellem E, Bruusgaard KA, Bergland A. Exercise main- tenance: COPD patients’ perception and perspectives on elements of success in sustaining long-term exer- cise . Physiother Theory Pract, 2012. 28(3): p. 206-20. 14. Løgstrup KE. Den etiske fordring. 1956/1991, Køben- havn: Gyldendal. 15. Andenaes R, Kalfoss MH, Wahl AK. Coping and psy- chological distress in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease . Heart Lung, 2006. 35(1): p. 46-57. www.follo-futura.no | www.alfacare.no Logoen skal alltidgjengis sliknedenfor spesifisert. Stjernesymboletognavnetrekket skal aldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Navnetrekket kanaldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. NB!Understreken i F er flyttetned 4x0,05mm! Font: Fairbanks (Kanbenyttes iproduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMYK: Blå: 100C.70M. 0Y. 10K Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K (+40% i striper)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy