Fysioterapeuten 1-2018

36 FYSIOTERAPEUTEN 1/18 FAG Karin Samsson , leg sjukgymnast, Ph.d. Insti- tutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universi- tet. Veiledere: Maria EH Larsson, Docent och Jane Carlsson, Professor emerita, Göteborgs Universitet. Orginaltittel: Physiotherapist-led orthopaedic triage – assessment and management of patients with musculoskeletal disorders in primary care Disputas fant sted 15. December 2016 vid In- stitutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universi- tet, Göteborg. Muskuloskeletala sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till att personer söker vård, och det är vanligt att patienter blir hänvisade till bedömning av ortopedläkare, vilket har medfört långa väntetider. Det har dock visat sig att relativt få patienter bedöms behöva åtgärder såsom operation, utan de behöver istället råd kring egenvård och hjälp med träning eller smärtlindring. Fysiotera- peut-led ortopedisk triage är en vårdmodell som har införts i vissa länder för att möta det växande vårdbehovet för patienter med muskuloskeletala sjukdomar. Modellen byg- ger på att specialutbildade fysioterapeuter bedömer vårdbehov, samt hänvisar patienter till de mest lämpliga åtgärderna. Innan vård- modellen kan vara aktuell för implemente- ring, behöver den utvärderas ytterligare, och därför var det övergripande syftet med av- handlingen att utvärdera fysioterapeut-ledd ortopedisk triage i primärvård, jämfört med sedvanlig vård. Avhandlingen innefattar en randomise- rad kontrollerad studie (RCT) (delarbete I- III) och en kvalitativ studie (delarbete IV). I RCTn (n=203) randomiserades patienter med muskuloskeletala sjukdomar som re- mitterats från allmänläkare för ortopedisk konsultation till antingen fysioterapeut-ledd ortopedisk triage (mellansteg mellan remit- terande allmänläkare och ortopedkirurg) eller sedvanlig vård (direkt till ortopedki- rurg). För att utvärdera modellen användes processmått, urvalsprecision för ortope- diska åtgärder såsom kirurgi samt handha- vande avseende hänvisningar/remisser), pa- tientrapporterade upplevelsemått (upplevd vårdkvalitet) samt långtidsuppföljning av patientrapporterade utfallsmått (hälsorela- terad livskvalitet, smärtrelaterad funktions- nedsättning och sjukskrivning). I den kvali- tativa studien (n=13) utforskades patienters uppfattningar och förväntningar inför en ortopedisk konsultation. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med alla deltagare och resultaten analyserades med en kvalita- tiv innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultaten visade att urvalsprecisionen var signifikant högre med fysioterapeut-ledd ortopedisk triage, dvs. en signifikant större andel av patienter som hänvisades från fy- sioterapeuten till ortopedkirurgen ansågs vara lämpliga för ortopedisk åtgärd, jämfört med sedvanlig vård. En signifikant mindre andel patienter hänvisades för vidare utred- ning, och en signifikant större andel vidare till fysioterapeut för konservativ behandling efter fysioterapeut-ledd triage jämfört med sedvanlig vård. Deltagarna i studien upplev- de en signifikant bättre vårdkvalitet med fysioterapeut-ledd ortopedisk triage än med sedvanlig vård, både avseende medicinsk- teknisk kompetens och identitets-orienterat förhållningssätt. Långtidsuppföljningen vi- sade att deltagarna skattade ett signifikant bättre hälsotillstånd tre månader efter fysio- terapeut-ledd ortopedisk triage jämfört med sedvanlig vård, men utöver det sågs inga signifikanta skillnader avseende hälsorela- terad livskvalitet, smärtrelaterad funktions- nedsättning eller sjukskriving. Resultatet från intervjuerna i den kvalitativa studien sammanställdes i fem kategorier: Hoppas på att något ska hända, Möta en expert, Ha ett respektfullt möte, Delta i konsultationen och Tro på att röntgen är bevis. Ett övergri- pande tema formulerades: Ta mig på allvar och gör något! Avhandlingen visar att fysioterapeut- ledd ortopedisk triage kan fungera som en instans mellan allmänläkare och ortoped- kirurg för patienter med muskuloskeletala sjukdomar, och kan medföra en snabb be- dömning av en kvalificerad vårdgivare, och hänvisning till den lämpligaste åtgärden el- ler behandlingen. Dessutom påvisar resulta- ten att fysioterapeut-ledd ortopedisk triage möjliggör vård med god upplevd vårdkva- litet utan att negativt påverka hälsorelate- rad livskvalitet, smärtrelaterad funktions- nedsättning och sjukskrivning. Patienter som hänvisats för ortopedisk konsultation förväntar sig att bli tagna på allvar och att något ska hända under, eller som en konse- kvens av konsultationen. De uttryckte också en tilltro till röntgenologiska undersöknin- gar, som sågs som bevis. Sammanfattningsvis kan resultaten från avhandlingen användas som grund för ut- vecklingen av nya vårdmodeller såsom fy- sioterapeut-ledd ortopedisk triage och som grund för fortsatt forskning på området. Re- sultaten kan också användas för att förbättra relationen mellan patient och vårdgivare. Artikler 1. Samsson K S, Larsson M E H. Physiotherapy screening of patients referred for orthopaedic consultation in primary healthcare – A randomised controlled trial . Manual Therapy, 2014, 19 (5):386-391. 2. Samsson K S, Bernhardsson S, Larsson M E H. Perceived quality of physiotherapist-led orthopaedic triage compared with standard practice in primary care: A ran- domised controlled trial . BMC Musculoskeletal Disorders, 2016, 17:257. 3. Samsson K S, Larsson M E H. P hysiotherapy triage assessment of patients referred for orthopaedic consul- tation – Long-term follow-up of health-related quality of life, pain-related disability and sick leave . Manual Therapy 2015, 20 (1):38-45. 4. Samsson K S, Bernhardsson S, Larsson M E H. Take me seriously and do something! – A qualitative study exploring patients’ perceptions and expectations of an orthopaedic consultation . BMC Musculoskeletal Disorders, 2017, 18:367 Doktorgrad: Fysioterapeut-ledd ortopedisk triage – en effektiv vårdmodell

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy