Fysioterapeuten 1-2018

Kort oppsummert av Dalsbø TK og Dahm KT Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet Utholdenhetstrening gir trolig bedre helserelatert livskvalitet, muligens mindre smerter og stivhet og bedre fysisk funksjon for personer med fibromyalgi. Det ser ut til at utholdenhetstrening har liten eller ingen inn- virkning på utmattelse. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evalua- tion (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjo- nen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( JJJJ ), middels ( JJJm ), lav ( JJmm ), eller svært lav kvalitet ( Jmmm ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Utholdenhetstrening gir bedre helse for personer med fibromyalgi Bakgrunn Fibromyalgi er et smertesyndrom og kjen- netegnes ved at pasienten opplever lang- varige utbredte smerter som kan komme og gå, og vandre rundt i kroppen. I tillegg opptrer ofte en rekke andre symptomer som stivhet, utmattelse, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker. Symptomene kan variere i intensitet, og forverres ofte av stress. Forekomsten av fibromyalgi i be- folkningen er anslått til å være under fem prosent, og ni av ti av de som får fibromy- algi er kvinner. De fleste er i alderen 40 til 60 år. Man vet lite om den nøyaktige år- saken til fibromyalgi, men antar at den er sammensatt, og at biologiske, psykologiske og sosiale faktorer medvirker. Det finnes ingen spesifikk kur mot fibromyalgi, men hensikten med behandlingen er å dempe symptomene. Regelmessig trening er en viktig faktor til å motvirke inaktivitetsre- latert tap av muskler og benmasse, og bi- drar til bedre funksjon hos personer med fibromyalgi. Hva sier forskningen? Denne systematiske oversikten oppsum- merer funn fra studier som har under- søkt effekten av utholdenhetstrening som å gå, sykle, løpe og lavintensitet aerobic for personer med fibromyalgi. Nedenfor vises resultatene for slike treningstiltak sammenlignet med en kontrollgruppe. De som var i kontrollgruppen fikk enten vanlig oppfølging, eller de sto på venteliste for å få denne typen utholdenhetstrening, eller opprettholdelse av vanlige daglige ak- tiviteter inkludert fysisk aktivitet. Studiene viste at utholdenhetstrening fø- rer: • trolig til bedre helserelatert livskvalitet ( JJJm ). • muligens til noe mindre smerte og stiv- het ( JJmm ). • muligens til liten eller ingen forskjell i utmattelse ( JJmm ). • muligens til bedre fysisk funksjon ( JJmm ). • trolig til liten eller ingen forskjell i an- delen som slutter med trening ( JJJm ). Tilliten til resultatene ble vurdert til å være middels og lav. Det ble trukket for manglende blinding av deltakere og ulike resultater på tvers av studiene (heteroge- nitet). Hva er denne informasjonen basert på? Forfatterne søkte etter forskning frem til juni 2016, og fant 13 randomiserte kon- trollerte studier. Det var til sammen 839 personer som deltok. Formålet var å be- svare effekten av utholdenhetstrening for personer med fibromyalgi. Det var flest kvinner som deltok i studiene, og gjen- nomsnittsalderen var 41 år. Varighet av diagnosen var gjennomsnittlig fra fem til 12 år. Denne systematiske oversikten erstatter en tidligere oversikt publisert i 2002. In- gen av de inkluderte studiene var publisert etter 2012. Verktøyet som ble brukt for å stille diagnosen var basert på kriteriene utviklet av det amerikanske revmatologi- kollegiet i 1990 (ARC 1990). Utholdenhetstrening var definert som dynamisk fysisk aktivitet hvor de store muskelgruppene ble brukt med rytmiske bevegelser som øker hjerte- og pustefre- kvensen. Treningsintensiteten varierte mye, alt fra veldig lav intensitet til høy el- ler selvvalgt intensitet, og økten varte fra 20 minutter til en time tre ganger i uken. Treningsperioden i studiene varte fra seks til 24 uker. Kilde Bidonde J et al. Aerobic exercise training for adults with fibromyalgia . Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD012700. DOI: 10.1002/14651858.CD012700. Fulltekst: Cochrane Library http://onlinelibrary.wiley . com/doi/10.1002/14651858.CD012700/full FYSIOTERAPEUTEN 1/18 37

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy