Fysioterapeuten 1-2018

38 FYSIOTERAPEUTEN 1/18 FAG ANMELDELSE Berge T, Fjærstad E: Lev godt med sykdom Gyldendal Norsk forlag, 2016 Sider: 200 Pris: Kr 345 ISBN: 978-82-05-49150-2 Langvarig sykdom påvirker den enkeltes dagligliv i varierende grad. Denne påvirk- ningen avhenger av flere faktorer enn den patofysiologiske prosessen. Denne boka tar utgangspunkt i en biopsykososial forståelse av sykdom. Forfatterne sorterer de ulike ele- mentene i kropp, følelser, tanker og handlinger som påvirker hverandre i et komplisert og sam- mensatt samspill med omgivelsene. Forfatterne er begge psykologer med solid arbeidserfaring fra Enhet for psykiske helse- tjenester i somatikken ved Diakonhjemmet sykehus. De henvender seg til personer med ulike former for langvarig sykdom. I forståelig språkdrakt beskriver de hvordan man ved hjelp av kognitive verktøy og mentale strategier kan hjelpe seg selv til en bedre hverdag. Tankens makt og følelsenes kraft Dette er ingen lettvint oppskrift på det gode liv. Forfatterne setter søkelys på vanskelige følelser knyttet til sykdom og gir rom for va- riasjon i hvordan den enkelte håndterer disse følelsene. De formidler likevel, gjennom ek- sempler og litteraturreferanser, tro på at det er mulig å endre tankesett og adferd slik at angst, fortvilelse, sinne, skam og avmakt ikke tar overhånd. Bevisstgjø- ring og erkjennelse av egne følelser sammen med fokus på muligheter og begrensninger er sen- tralt. Forfatterne ivaretar i så måte den vanskelige balansen mellom aksept og støtte på den ene siden, og den enkeltes ansvar for eget liv på den andre siden. Brukernes stemme En styrke ved boka er at den bygger på de tre elementene i kunnskaps- basert praksis: Vitenskapelig dokumentasjon, faglig ekspertise og brukererfaring. Bruker- perspektivet løftes frem gjennom de mange fortellinger om dagliglivets utfordringer fra personer med ulike diagnoser. Forfatterne selv lever med kronisk sykdom og belyser temaene med sine personlige erfaringer. Dette gir boka ytterligere legitimitet. Måten de bruker eksempler fra egne liv illustrerer også betydningen av åpenhet overfor omgivelsene. «Også mestringsmusklene trenger restitusjon» Et forfriskende innslag er skråblikk på egen skriveaktivitet i form av korte referat av samtaler mellom forfatterne, der de ikke uten selvironi filosoferer over sin rolle som rådgi- vere. Slik formidler forfat- terne ydmykhet og respekt overfor utfordringene det innebærer å ha kronisk sykdom, og viser forståelse for at det er krevende å ta i bruk nye strategier for mestring. Hvilken nytte har boka for fysioterapeuter? Noen av temaene i boka vil være godt kjent for fysioterapeuter. Vi vet at måten den enkelte håndterer sin sykdom på har stor betydning for utfallet, og er opplært til å fremme aktiv mestring gjennom fysisk aktivitet og trening. Boka har likevel gitt meg utvidet perspektiv på hvordan sykdomsmanifestasjoner griper inn i den enkeltes hverdag på ulike områder. Slik forståelse har betydning for utvikling av kom- munikasjonsferdigheter i møte med pasienter med langvarig sykdom. For målgruppen er dette en nyttig bok. Mange vil likevel trenge hjelp og støtte til å tilpasse sin hverdag til kronisk sykdom. Her kan vi som fysioterapeuter bidra, og boka kan gi oss mange gode innspill i så måte. Kirsten Jemtland Enger , spesialist i revmato- logisk fysioterapi, St. Olavs hospital, Universi- tetssykehuset i Trondheim Å tåle sykdom og ta vare på livet Manipulating practises – a critical physiotherapy reader Forfattere : Gibson BE, Nicholls DA, Setchell J, Groven KS (eds) Pris : Open Access Sider : 384 Forlag : Cappelen Damm Akademisk Epub ISBN : 9788202589813 «Manipulating practices» er den første vitenskapelige antologien som samler kritiske studier innen fysioterapi, og lanseres i en tid der profesjonen er preget av store forandringer. Antologien representerer et samarbeids- prosjekt mellom 20 forskere, hvor majorite- ten er medlemmer av Critical Physiotherapy Network (CNP) – et internasjonalt nettverk av forskere og klinikere fra hele verden. Antologien synliggjør den økende tendensen til kritisk tenkning som er i ferd med å vokse frem innenfor fysioterapi. Gjennom å fokusere på varierte tema som utdanning, etikk, evidensbasert praksis, berøring og terapiridning, samt en bred til- nærming som inkluderer funksjonshemming, performance-studier, feminisme, logikk, narrativ teori, ny materialisme og fenomeno- logi, utforsker antologien nye og annerledes tanker om fysioterapi som fag og profesjon. Antologiens 16 kapitler er skrevet av forskere fra seks ulike land og gir innsikt i forskningen til noen av de mest radikale forskerne i det internasjonale fysioterapi- miljøet. Flere norske forskere med fysiote- rapibakgrunn har bidratt. Boken publiseres open access, hvilket betyr at den kan lastes ned og leses gratis og dermed gjøres allment tilgjengelig. En rekke ulike begreper, ideer og praktiske tilnærminger relatert til kritisk tenkning innenfor fysioterapi utforskes i an- tologien. Slik gjenspeiles også profesjonens økende interesse for å kritisere etablerte måter å praktisere og tenke på, som tidligere har vært tatt for gitt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy