Fysioterapeuten 1-2019

FYSIOTERAPEUTEN 1/19 13 Overlege Joachim Horn ved Seksjon for barne- ortopedi og rekonstruktiv kirurgi på Rikshos- pitalet har sett på omfanget av unødvendige henvisninger. Tallenes tale er klar. TEKST og FOTO Kai Hovden fysioterapeuten@fysio.no – DET ER mange som kommer til spesialisthelsetjenesten som ikke trenger å være der, understreker Horn. Han tror at både manglende kunnskap og tidspress i primærhel- setjenesten er mye av årsaken. I tillegg kan det være en viss forvent- ning hos barnets foreldre om å bli henvist til en spesialist i barne- ortopedi. Undersøkte henvisningene – Vi undersøkte dette så sent som høsten 2018. I løpet av hele 2017 mottok vi 1.400 henvisninger. Av disse har vi sett nærmere på hen- visningene i en periode på syv måneder, forklarer Horn. Utvalget besto av totalt 780 henvisninger: – De fleste stammer fra Helse Sør-Øst, og nesten halvparten er fra fastleger. 114 av henvisningene fra fastleger, altså 36 prosent, var basert på varianter av normalutvikling i underekstremitetene hos barn, forklarer Horn. 43 henvisninger omhandlet føtter og 35 dreide seg om inntåing. Av totalt 316 henvisninger fra fastleger var det kun 19 som trengte kirurgi. – Som kirurger skal vi ideelt sett kun se på de tilfellene det skal gjøres noe med. Opplæring om normalutvikling Konklusjonen ble at det er behov for opplæring om normalutvikling hos barn i primærhelsetjenesten. – Det gjelder både fotstilling, plattfotstilling og knestilling. Vi ser de samme henvisningstrekkene i Bergen, Trondheim og hos våre kollegaer i Danmark og Sverige, forteller Horn. – Vi drukner i pasienter som er innenfor normalen. I de skandi- naviske landene har man veldig få spesialister i primærhelsetjenes- ten, og vi ser derfor at det er behov for opplæring for å unngå denne henvisningsflommen, utdyper han. Press på fastlegene – Kan tidspress hos fastlegene være en medvirkende årsak til proble- met? – Vi ser henvisninger som kun er på et par linjer, og andre hvor legen har tatt seg god tid til å undersøke pasienten. Dermed kan både tidspress og press fra bekymrede foreldre være mulige årsaker til henvisningene. – Drukner i pasienter som er innenfor normalen rapeutene. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode, og at kursene som settes opp fort blir fulltegnet er nok et mål på at fysiotera- peutene har truffet blink. Her er det heller ikke snakk om å snu bunken fra gang til gang – arrangørene oppdaterer seg stadig på det nyeste innen feltet. – Terskelen for å ta kontakt med oss blir også lavere for de som har deltatt på fag- dagen, og god kontakt og kommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten er avgjø- rende for å redusere antallet unødvendige henvisninger, slår Krosby fast. n UNØDVENDIG Overlege Joachim Horn opplever at spesialisthelsetjenesten får henvist mange pasienter som ikke burde vært der. ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy