Fysioterapeuten 1-2019

FYSIOTERAPEUTEN 1/19 17 overfor pasienten at de må ringe med snora. Noen tenker at de ikke vil være til bry, så en- der de med å falle isteden, sier Martinsen. Negative konsekvenser Da ortopedisk døgnenhet satte i gang med tiltakspakken for forebygging av fall fra pa- sientsikkerhetsprogrammet «I trygge hen- der 24-7», hadde enheten hatt fem fall med skade og 43 fall uten skade på ett år. Et år senere var tallene nede i to fall med skade, og 25 fall uten skade. Det er 25 sengeplasser på døgnenheten. Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner, skriver pasientsikkerhetsprogrammet.no . Fall kan ha mange negative konsekvenser for eldre mennesker. Mellom 10 og 20 pro- sent av fallene i sykehjem gir alvorlig skade. I tillegg til brudd og hodeskader kan proble- mer som varig uførhet, frykt for å falle igjen og tap av selvstendighet være følgetilstander, ifølge programmet. På avdelingen daglig Fysioterapeut Guri Olaussen sier at en viktig suksessfaktor har vært at fysioterapeutene er på avdelingen daglig og snakker med grup- pesykepleierne. De går gjennom pasientlis- tene sammen og er rundt til de fleste pasien- tene under innleggelsen. – Vi underviser også nyansatte og stu- denter, og er innom fagdagene til pleiegrup- pen flere ganger i året, sier Olaussen. Martinsen forteller at fysioterapeutene er med på previsitt om enheten har et kompli- sert tilfelle. Det gir en god mulighet for økt samarbeid med leger og pleiere rundt pasi- enten. Ellers er det ikke slik at det bare er eldre som har fallrisiko. – Både eldre og yngre pasienter påvirkes av syn, medikamentbruk, tidligere fall og omgivelser slik som lys, uegnet ganghjelpe- middel, ujevnt underlag og matter. Har pa- sienten ikke klart å få i seg nok næring eller har nedsatt kognitiv funksjon, øker risikoen for fall, sier Martinsen. Screener for fall Sykepleierne sørger for å screene pasienters fallrisiko. Pasientene blir blant annet spurt om de har falt det siste året. – Fallscreeningen er bra for å holde oppe bevisstheten rundt risikofaktorer. Vi regis- trerer hvem som er screenet, og hvem som gjenstår å screene. Det anmerkes at pasien- ten har fallrisiko, sier Martinsen. Har tavlemøter Da Fysioterapeuten møter fysioterapeutene ved UNN, diskuterer de ivrig foran en stor tavle på veggen i korridoren. Der står ulike innsatsområder avdelingen jobber med å forbedre og hvilke tiltak som skal gjøres, sammen med målinger på hvordan de ligger an og hvilket mål de vil nå. Ortopedisk sen- gepost har klart å redusere antall trykksår med 25 prosent, fra 24 på ett år til 18, også der med bistand fra fysioterapeutene. Alle pasienter som kommer inn med lårhals- brudd, legges direkte i en seng med trykkav- lastende madrass. Ifølge studier får trolig så mange som en av fem pasienter på sykehus og sykehjem trykksår, og de fleste kunne vært unngått. Avdelingen bruker pasientsikkerhetspro- grammets tiltakspakke for forebygging av trykksår. – Avdelingen er flink til å mobilisere pa- sientene opp av senga. Trykksår kan oppstå ganske raskt. Jeg tipser om hyppig stillings- endring og å avlaste områder som er mer utsatt for trykksår. Vi har også et eget trykk- sårteam på huset som kontaktes og som vi kan samarbeide med, sier Martinsen. Diskuterer årsakene Hver uke har ortopedisk døgnenhet tverr- faglig møte foran tavla og ser på årsakene til fallene eller trykksårene, og hva de kan endre på. Fysioterapeutene er med innimel- lom. – Nå må vi nok få dere inn på tavlemø- tet igjen. Vi hadde to fall på én dag i forrige uke, etter en lang og god periode. Målet vårt er 30 dager uten fall, sier fagutviklingssyke- pleier Sissel Irene Thorbjørnsen. Hun sier seg veldig fornøyd med det gode samarbei- det med fysioterapeutene. – Jeg skulle ønske vi kunne hatt null fall, men det er ikke realistisk på en ortopedisk avdeling. Vi har blant annet flere demente pasienter. Men vi prøver hele tiden å forbe- dre resultatene våre, sier fagutviklingssyke- pleieren. Feirer med kake Tavla viser at de har holdt seg rundt målet om at 80 prosent av pasientene skal være screenet for fallrisiko. Når målingene på tavla viser at et mål er nådd, blir det kake og full feiring. Tavla henger helt åpent i kor- ridoren, så både pasienter og pårørende kan følge med på hvordan enheten ligger an på både fall, trykksår og andre innsatsområder. – Den tavla er kjempelur – den gir økt fokus på forbedringsområder, mener Thor- bjørnsen. n Forebygging av fall Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» har en tiltakspakke for forebygging av fall: • Risikovurdering • Legemiddelgjennomgang • Huskeliste for pasientrom • Tilsyn ved behov • Pasient- og pårørendeinformasjon • Opprettholde aktivitet og trening • Tverrfaglig utredning • Individuelt tilpassede tiltak • Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak, for eksempel fra sykehus til sykehjem

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy