Fysioterapeuten 1-2019

20 FYSIOTERAPEUTEN 1/19 AKTUELT En systematisk oversiktsartikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening konkluderer med at manipulasjonsteknikker ikke er doku- mentert effektive i behandlingen av nakkeasymmetri hos spedbarn. TEKST John Henry Strupstad js@fysio.no TORTICOLLIS er en fellesbetegnelse på asymmetrier i hode- og nakkeregionen. Medfødt muskulær torticollis, som ofte led- sages av asymmetrisk hodefasong, er anslått til om lag 1%. Et større antall, rundt 10% av alle spedbarn under seks måneder, har asymmetrisk hodefasong som kan relateres til begrenset bevegelighet i nakken og det at barna har en favorittside å ligge på. Tall fra Statistisk sentralbyrå og Helfo vi- ser at omtrent 8% av alle norske spedbarn blir tatt med til manuellterapeut i sitt første leveår, ofte på grunn av hode- og nakkerela- terte asymmetrier. Flere fagutøvere innen kiropraktikk, fy- sioterapi, manuellterapi og osteopati anven- der manipulasjonsteknikker for å behandle blant annet nakkeasymmetri hos spedbarn. En gruppe forskere ønsket derfor å se nær- mere på dokumentasjonen av denne typen behandling. Forskergruppen gjorde systematiske søk i MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Cochrane CENTRAL, AMED, PEDro og Index to Chi- ropractic Literature august 2017. Kontrol- lerte studier samt observasjonsstudier ble inkludert i oversikten. Effekter og skadevirkninger Forskerne inkluderte tre randomiserte kon- trollerte studier om effekt av manuellterapi eller osteopati og tre observasjonsstudier om mulige skadevirkninger. To studier av manuellterapi antydet at manipulasjonstek- nikker ikke hadde større effekt på symmetri og motoriske utfall enn foreldreveiledning, fysioterapi og hjemmeøvelser. Én studie an- tyder at osteopati kunne bidra til økt sym- metri sammenlignet med placebo, men den kliniske relevansen av denne endringen var ifølge forfatterne usikker. Verken de tre ran- domiserte studiene eller en stor pasientserie som omfattet 695 spedbarn, kunne påvise at manipulasjonsteknikker var forbundet med risiko for alvorlig skade, men tre pasient- historier dokumenterte at manipulasjons- teknikker kan skade dersom den observerte asymmetrien har alvorlige underliggende årsaker. Lett påvirkelige Forfatterne påpeker at nybakte foreldre er lett mottakelige for råd, og helsepersonell bør forsikre seg om at råd de gir til foreldre, og behandling de gir til barn, er kunnskaps- basert og godt dokumentert. Årsakssam- menheng mellom funksjonsforstyrrelse i nakken og spedbarnsasymmetrier er ikke dokumentert, og det foreligger ifølge for- fatterne ikke tillitvekkende forskning som understøtter påstanden om at ubehandlede funksjonsforstyrrelser i nakken kan gi kom- plikasjoner og sykdomstegn senere i livet. Artikkelen viser dessuten at bruken av manipulasjonsteknikker i behandlingen av spedbarnsasymmetrier savner forsknings- basert dokumentasjon. Siden dokumenta- sjonen er basert på et lite antall studier med få deltakere, er det vanskelig å trekke sikre konklusjoner, men artikkelen understøtter ikke bruken av manipulasjonsteknikker i behandlingen av spedbarnsasymmetri. Les hele artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening. n Anbefaler ikke manipulasjonsteknikker for spedbarn Mykere av å tøye n Tøying virker. Tøyer du ofte, kan du bli mye mer fleksibel. Og du behøver ikke gjøre det rett etter en treningsøkt, ifølge en ny studie fra Norges Idrettshøgskole (NIH). Marie Moltubakk disputerte nylig med avhandlingen «Effekter av langvarig bevegelig- hetstrening på muskel-sene-systemets morfologi, mekanikk og funksjon». Hennes funn er at tøying virker, selv om verken muskelfibre eller sener blir lengre. Tøying endrer både hvor langt du kan bøye eller bevege et ledd og hvordan muskel-sene-systemet fungerer når man beveger seg. I studien hun har utført, har 26 studenter tøyet hamstrings og leggen på det ene beinet hver dag i et halvt år. Det andre beinet har vært kontrollgruppe. Ifølge Moltubakk skyldes ikke bedret bevelgelsesutslag bare endret smerteterskel. Den passive motstanden mot bevegelse i muskulaturen blir også mindre, skriver nih.no .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy