Fysioterapeuten 1-2019

22 FYSIOTERAPEUTEN 1/19 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Bakgrunn : Studier nasjonalt og internasjonalt indikerer at barn i alderen tre til fem år ikke oppnår retningslinjene for anbefalingene (2014) om minimum 60 minutter med moderat til høy fysisk aktivitet (MVPA) per dag. Studiens hovedmål var å undersøke fysisk aktivitetsnivå hos barnehagebarn i tre barnehager i alderen tre til fem år i en periode om vinteren og en periode om våren/sommeren. n Metode : Fysisk aktivitet ble målt i barnehagetiden fra mandag til onsdag med aktivi- tetsmåleren Actigraph GT3X. Aktivitetsnivået ble kategorisert ut fra antall akselero- meter- tellinger/min, hvor hovedvariabelen var tid i moderat til høy fysisk aktivitet (MVPA), det vil si over 2000 tellinger/min. n Resultater : 64 % av barna nådde Helsedirektoratets anbefalinger på vinteren (n=66) og 50 % på sommeren (n=54). Aktivitetsnivået viste stor variasjon mellom barnehagene. Guttene hadde flere minutter i MVPA enn jentene både vinter og som- mer. n Konklusjon : Studien tyder på at det kan være vanskelig å oppnå tilstrekkelig fysisk aktivitetsnivå i barnehagetiden sammenlignet med Helsedirektoratets anbefalinger per dag. Studien viste at guttene er mer aktive enn jentene. Studien viste også et relativt lavt aktivitetsnivå hos enkelte barn. Årsakene kan være at barnehagene ikke har gode nok rutiner for tilrettelegging av fysisk aktivitet. n Nøkkelord : Aktivitetsmålinger, barnehagebarn, Helsedirektoratets anbefalinger, årstider. Karin Helene Dani- elsen , førstelektor i kroppsøving. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. karin.daniel- sen@uit.no Gunnar Mathisen , førstelektor i kroppsø- ving. Institutt for lærerutdanning og peda- gogikk, UiT Norges arktiske universitet. Jarle Hansen Stålesen , vitenskapelig assistent. Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder. Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 27. novem- ber 2018. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata. Ingen interesse- konflikter oppgitt. Innledning Barnehagen skal ha en forebyggende og hel- sefremmende funksjon hvor fysisk aktivitet, barnas bevegelsesglede og motoriske utvik- ling skal fremmes med tanke på å utjevne sosiale forskjeller. At utilstrekkelig fysisk aktivitet er forbundet med en rekke livs- stilsykdommer er godt dokumentert (1). I barnehagen vil fysisk aktivitet være i form av kroppslig lek. Dette er lek som foregår med moderat til høy intensitet med puls over hvilenivå (2). I 2013 hadde 90 prosent av norske barn i aldersgruppen ett til fem år plass i barnehagen (3). Undersøkelser viser at barnet gjennomsnittlig tilbringer 35 timer i uken i barnehagen, noe som medfører en barnehagehverdag på sju til åtte timer (4). Gode vaner for fysisk aktivitet legges i tidlig alder, og barnehagen er derfor en viktig are- na for å implementere daglig fysisk aktivitet. Studier nasjonalt og internasjonalt indikerer imidlertid at barn i alderen tre til fem år ikke oppnår retningslinjene for anbefalingene fra Helsedirektoratet (2014) (5) og fra verdens helseorganisasjon (WHO) som er på mini- mum 60 minutter med moderat til høy fy- sisk aktivitet (MVPA) per dag. En internasjonal oversiktsartikkel (n=10316) viser at kun 54% av barna fra to til seks år tilfredsstiller anbefalingene (6). En studie blant treåringer (n=78) og femåringer (n=72) i Skottland viste at kun 20-25% var i anbefalt MVPA per dag, og i tillegg at femåringene var generelt mer ak- tive enn treåringene (7). Aktivitetsmålinger gjennomført i Danmark viste at 39% av fem- åringene (n=253) oppnådde anbefalingene om minst 60 minutter MVPA per dag (8), mens i en studie blant fireåringer i Sverige (n= 540) oppnådde 33% retningslinjene om 60 minutter MVPA per dag (9). Studier in- dikerer også at guttene har noe høyere ak- tivitetsnivå sammenlignet med jentene i aldergruppen tre til fem år (8, 10). Enkelte funn viser at det er høyest aktivitet mellom Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy