Fysioterapeuten 1-2019

8 FYSIOTERAPEUTEN 1/19 AKTUELT Det er helt tilfeldig hva slags tilbud du får om du har ut- viklingshemming og fedme, mener habiliteringstjenesten i Helse Stavanger. TEKST Kristine Askvik FOTO Jan Inge Haga fysioterapeuten@fysio.no MYE tyder på at risikoen for overvekt og in- aktivitet er mye høyere for personer med psy- kisk utviklingshemming enn i resten av be- folkningen, viser en nyere norsk studie som har sett på tre syndromdiagnosegrupper. Temaet sto på dagsorden på en konferan- se om voksenhabilitering i november. Helse Vest inviterte da fysioterapeuter og ergote- rapeuter fra hele landet til nettverkssamling i Bergen. – Personer med psykisk utviklings- hemming har ofte et stort bistandsbehov. Inntrykket er imidlertid at når det gjelder kosthold og aktivitet overlates mye til til- feldighetene i de kommunale tjenestetilbu- dene, sier Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder i Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) i Helse Stavanger. Sykelig overvekt Resultatet er at mange pådrar seg sykelig overvekt. – I noen tilfeller går det så langt at kom- munen vurderer vedtak om tvang, fordi det er fare for vesentlig helseskade, sier Vagle. Hvis det skjer, skal habiliteringstjenesten kobles på for å se om det finnes alternative løsninger. HAVO i Stavanger har erfart at det ofte er enkle grep som kan gjøres som personen godtar. De startet derfor opp et prosjekt for å se om et gruppebasert tilbud hadde noen fordeler sammenlignet med in- dividuell oppfølging. – Vi får stadig flere henvisninger om hel- seskadelig overvekt, og målet er å forebygge før problemet blir så alvorlig, sier Vagle. Arbeidet med prosjektet ble ledet av spesialfysioterapeut Mona Plener Sandved ved HAVO i Helse Stavanger. Personer med psykisk utviklingshemming deltok i grup- petilbudet. Samtidig fikk ansatte som jobbet tett med deltakerne til daglig, tjenesteyterne, Vil forebygge fedme blant psykisk utviklingshemmede AKTIVITET Bjørn Roar Vagle og Mona Plener Sandved har gjennomført en intervensjon med gruppebaserte aktiviteter, for å se hvordan dette kan motivere personer med psykisk utviklingshemming til å endre livsstil.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy