Fysioterapeuten 1-2020

FYSIOTERAPEUTEN 1/20 11 Gravøl for Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe Mange selvstendig nærings- drivende fysioterapeuter har gjennom årene vært på vin- terseminaret til NFG. Nå sier gruppa takk for seg. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no På Hovedlandsmøtet ble det vedtatt at in- teressegruppa Næringsdrivende Fysiote- rapeuters Gruppe (NFG, tidligere PFG) og Næringspolitisk råd (NPR) skal slås sammen til ett organisasjonsledd. Nærings- politisk råd skal heretter ta vare på nærings- drivendes interesser. – Vi mener at arbeidet for de nærings- drivende fysioterapeutenes interesser styrkes på denne måten. Da blir det også enklere for medlemmer og andre organisa- sjonsledd å vite hvor de skal henvende seg, sier Lars Håvard Høgvoll, avtroppende le- der i NFG. Det har vært en lang og krevende prosess i prosjektet med faggruppene, og som eneste organisasjonsledd har vi gjort noe med de endringene mandatet til FIG-prosjektet stil- te opp, forteller han. Blitt overflødige Høgvoll understreker at initiativet til å slå sammen NFG og NPR kom fra dem selv. Han og leder Per Olav Moberg Peersen i NPR er samstemte om at det er en god idé å slå seg sammen. – Da forløperne til NFG og NPR ble opp- rettet i sin tid, var det fordi ansatte fysiotera- peuter hadde et større apparat ogmer kompe- tanse rundt seg i forbundet og i sekretariatet i NFF. Vi er blitt fortalt at det den gang ble sagt at når næringsdrivende blir godt ivare- tatt i forbundet og i sekretariatet, vil NFG bli overflødig. Nå mener vi at vi er der. I dag er selvstendig næringsdrivende representert i forbundsstyret, og sterkt inne i delegasjonene til takst- og ASA-forhandlinger. Sekretariatet har bygget opp kompetanse og bistand på selvstendig næringsdrift, sier Høgvoll. Han viser til at medlemmene blir hørt gjennom for eksempel spørreundersøkelser fra NPR. – Det kom inn mer enn 900 svar da de næringsdrivende ble spurt om takstforhand- lingene i forrige undersøkelse. Da er det mindre behov for en egen interessegruppe til å stå på barrikadene. NPR er også en direkte stemme inn i forbundsstyret, sier Høgvoll. Beholder representasjon Moberg Peersen understreker at n æringsdri- vende ikke vil miste representasjon når NFG legges ned . NFGs delegatplass på landsmø- tet og plassen i Forsikringsutvalget overtas av NPR. – NPR vil nå være til stede på turnussemi- nar og andre arenaer somNFG tidligere dek- ket. Pengene fra NFG skal gå til de selvsten- dig næringsdrivende, men det er ikke avklart hvordan de skal brukes enda, sier han. NPR-lederen sier at de ønsker å involvere seg mer med faggruppene og regionene. Han har blant annet invitert seg inn på sty- remøter og bedt om innspill til saker NPR jobber med, som e-helse.. – Vil de 500 tidligere medlemmene i NFG merke noen forskjell, for eksempel ved at kurs legges ned? – Kurs som vinterseminaret blir borte. Det er blitt unødvendig stor konkurranse internt om å trekke folk til sine kurs. Både regioner og faggrupper holder årsmøtese- minarer, NFF har et rikholdig kurstilbud og private tilbyr også kurs. NFG har vært en interessegruppe, og vi mener det er faggrup- pene som skal stå for oppdatering av det faglige innholdet. Det innholdet i vinterse- minaret som har gått på drift for selvstendig næringsdrivende blir ivaretatt av blant annet «kurs for selvstendig næringsdrivende fysio- terapeuter», temadager i regi av regionene og turnusseminar, sier Høgvoll. Han sier at de med sammenslåingen vil bidra inn i slike kurstilbud. – Hva med de helprivate, hvordan vil deres interesser ivaretas? – Det har alltid vært en helprivat repre- sentant i styret i NPR de siste årene, sier Høgvoll. – Vi jobber hvert år med saker for de helprivate, men planen er at vi skal ha ho- vedfokus på denne gruppa i 2021. I 2020 går det mye ressurser til takstforhandlinger og ASA-forhandlinger, sier leder Moberg Peer- sen i Næringspolitisk råd. n SAMMENSLÅING Lars Håvard Høgvoll (til venstre) tropper av som leder nå når interessegruppa Næ- ringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe slås sammen med Næringspolitisk råd, hvor Per Olav Moberg Peersen (til høyre) er leder.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy