Fysioterapeuten 1-2020

18 FYSIOTERAPEUTEN 1/20 AKTUELT – Fysioterapeuter kan bidra til mer likhet i helsetjenestene – Også når det gjelder eldre, ser vi at de som har mest res- surser får mest. Likhet i helse- tilbud og utvikling av tjenester må nå stå i fokus, sier Pernille Thingstad. TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning fysioterapeuten@fysio.no Thingstad er fysioterapeut, phd. og pro- sjektleder i Trondheim Universitetskom- mune. Før jul arrangerte NFF en temadag i Trondheim, med tittelen «Forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre. Er fysiote- rapeutens rolle i endring?» Rundt 170 delta- kere var til stede på temadagen, som tok opp tema som dosering, differensiering, motiva- sjon og kunnskapsgrunnlag. Thingstad holdt et innlegg om tidlige markører for funksjonssvikt, og hvordan tegn på funksjonssvikt og fallrisiko hos eldre kan oppdages. Og ikke minst - fysioterapeu- tenes rolle i dette arbeidet. – Slike markører er redusert tempo og styrke, ufrivillig vekttap, energiløshet og re- dusert aktivitetsnivå. Gode tester man kan gjøre, er: ganghastighet, grepstyrke, balanse og stol-test, opplyste Thingstad. Stor gevinst – Dette er gode screeningverktøy for å opp- dage endring i helsetilstand tidlig. Fysiote- rapeuter bør bidra til at samarbeidspartnere også kan bruke slike verktøy, og at de kan ko- ble på fysioterapeuten for en grundigere kart- legging når det er behov for det, saThingstad. En av de aller viktigste modifiserbare fak- torene, er fysisk aktivitet: – Samtidig er det mange kompliserende faktorer, som ernæring, medisinering og til- gjengelighet for trening og aktivitet. Å få til noe bra krever samarbeid mellom pårøren- de, brukere og helsepersonell. Vi bør klare å utvikle nye arbeidsmodeller, der vi fanger opp ting tidlig. Men ifølge Tingstad kan man ikke kjøre standardiserte intervensjoner for denne gruppen: ENGASJERT - Hvis man kan utsette hjelpebehovet litt hos mange eldre, er den potensielle samfunnsøkonomiske gevinsten stor, sier Pernille Thingstad, Hun var en av foredragsholderne på temadagen om eldre i Trondheim i november.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy