Fysioterapeuten 1-2020

FYSIOTERAPEUTEN 1/20 21 Legger Fysioprim på is, men vil ta vare på databasen Forskningsprogrammet Fysio- prim som prosjekt legges på is når midlene fra Fysiofondet stanser i løpet av 2020. Men Fysioprims leder oppgir tre ting de vil søke om midler til videre. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – Vi har bygget opp en omfattende data- base over kliniske forløp for pasienter som oppsøker fysioterapeuter, særlig avtalefysio- terapeuter. Vi ønsker å få midler til å gjøre dataene som allerede er samlet inn lettere tilgjengelig for bruk, og til å drifte selve da- tabasen. Slik kan forskere og klinikere bruke dataene i eventuelle prosjekter, forskning el- ler utvikling av verktøy i årene framover, sier leder og professor Nina Køpke Vøllestad. Midler til apper og verktøy Vøllestad sier at de også ønsker midler til å opprettholde og videreutvikle kliniske verk- tøy som er utviklet. – Dette er for eksempel apper for fysisk testing, og verktøy for å måle endring, smer- te og funksjon, og rapporter. Disse vil være uavhengige av journalsystemer og derved kunne være nyttige for alle, sier hun. Den siste biten er å videreutvikle samar- beidsflater mellom forskningen og primær- helsetjenesten som ble opprettet gjennom Fysioprim. – I Trondheim er det allerede utviklet en plan for videreføring, som et ledd i et større samarbeid mellom NTNU og kom- munen om universitetskommune. For andre og mindre kommuner vil vi se etter andre løsninger som kan sikre fremtidig gevinst av det vi har bygget opp, forklarer Vøllestad. Usikre kostnader Hvor mye de årlige kostnadene for tiltakene vil beløpe seg til, er usikkert. – Flere videreføringer, som samarbeidet i Trondheim, vil foregå helt uavhengig av hva vi som forskergruppe gjør fremover. Det var jo også en av ambisjonene opprinnelig. Men andre videreføringer, som databasen, er avhengig av at forskerne involverer seg i arbeidet med den utover prosjektperioden, sier Fysioprim-lederen. Ifølge Vøllestad er det snakk om et sekssi- fret beløp som et minimum bare for drifting av databasen, og hun tror det kan bli utfor- drende å få støtte. – Alle som har lest litt om kommuneøko- nomien, vet at det ikke er lett å finne penger der til oppgaver som ikke er lovpålagt. Vi håper å få friske midler fra ulike kilder, men Fysiofondet og Helsedirektoratet er de mest aktuelle stedene å søke. Fysiofondet burde ha interesse av at databasen blir tilgjengelig framover, mener Vøllestad. Midler til to prosjekter Rett før jul fikk Fysioprim gladnyheten at to prosjekter som bruker Fysioprim som grunnlag, har fått 12 millioner kroner hver av Forskningsrådet. Det ene er Support- PRIM ved NTNU, hvor de ser etter bedre måter å håndtere muskel- og skjelettplager på i primærhelsetjenesten. Det andre er INOREG ved UiO, hvor de skal finne gode måter å analysere effekt av behandling i pri- mærhelsetjenesten for pasienter med kro- niske lidelser. n FYSIOPRIM-LEDER Nina Køpke Vøllestad. Foto: UiO Flere unge får korsbåndskader Årsaken kan være at helse­ personell har blitt mer oppmerk- somme på denne typen skader, ifølge forskere. Guri Ranum Ekås og kolleger har gjen- nomført og publisert to studier, hvor de fulgte 50 barn med korsbåndskade i til sammen ni og et halvt år. Forskerne så på hvilken behandling som ble gitt, hvorfor man fikk denne behandlingen og hvordan det gikk. I tillegg gjennomførte deltakerne i studien en rekke tester, for å måle hvor god kneets funksjon var, og hvordan det utviklet seg over tid. Etter åtte år hadde 24 av de 44 barna som hadde fått opptrening blitt operert for korsbånd- skade. De aller fleste var fortsatt aktive ni år se- nere, men en god del var ikke like aktive som de hadde vært. To av tre kuttet ut det som kalles vridningsidretter, for eksempel håndball, fotball og basket. – Vi spurte pasientene hvorfor de hadde blitt mindre aktive, og halvparten svarte at det skyldtes at kneet ikke fungerte bra nok, de var redde for å få nye skader eller at de ikke stolte på kneet, forteller Ekås til fors- kning.no. Hun mener det viktigste funnet fra stu- dien er at ikke alle trenger operasjon for korsbåndskade. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy