Fysioterapeuten 1-2020

6 FYSIOTERAPEUTEN 1/20 AKTUELT – LANDSMØTET Frustrerte faggrupper kapret plass i forbundsstyret Faggruppene ville ta to regi- onledere ut av forbundsstyret og få plassene selv. Da gikk lydnivået opp på Hovedlands- møtet. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – Jeg ville aldri ha stemt for regionmodellen i 2013 om premisset hadde vært at det ville bli en lang tidshorisont, kanskje fram til 2022, før vi skulle kunne mene noe om faggrup- pene skulle ha noe å si i styrende organer. Vi behøver ikke å vente til regionmodellen blir evaluert før vi kan gi faggruppene plass i forbundsstyret, sa Kenneth Martinsen med frustrert stemme fra talerstolen. Han repre- senterer Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Faggruppene luftet sin frustrasjon på flere fronter på Hovedlandsmøtet. De var oppgitt over det de mente var manglende resultater av det såkalte FIG-prosjektet om faggruppenes rolle og posisjon i orga- nisasjonen, manglende representasjon i forbundsstyret, lange tidsrammer for å få avklaringer rundt rollen sin og mange opp- gaver og forventninger som de pålegges å oppfylle på dugnad. Utvidet styret Enden på visa ble at forbundsstyret ble utvidet med én plass, og at den gikk til faggruppene. – Det er en styrke at vi har fått en stem- me inn. Kursene vi driver som etterutdan- ning er viktig for medlemmene. Nå blir det lettere å få løftet og luftet sakene til faggruppene. Det er viktig å være der be- slutninger blir tatt og retningen satt, sier Kristin Snøan til Fysioterapeuten etter Ho- vedlandsmøtet. Hun er leder for Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi, og fikk den ene plassen i forbundsstyret på vegne av Fag- gruppelederforum, som er faggruppenes samarbeidsorgan. Det faktum at faggruppene nå blir repre- sentert i Forbundsstyret, kan etter Martin- sens syn gjøre avstanden ut mot klinikerne kortere. – Faggruppene har vært en uutnyttet res- surs. Vi ønsker å bidra og dra lasset sammen, sier han. DISKUSJON Faggruppene diskuterte hyppig seg imellom på Hovedlandsmøtet mens de kjempet for å få plass i forbundsstyret. Her argumenterer Kenneth Martinsen fra Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy