Fysioterapeuten 1-2020

FYSIOTERAPEUTEN 1/20 7 Frustrert etter regionmodellen – Etter at regionmodellen ble innført i 2014, følte en del faggrupper at deres rolle og posi- sjon ble litt utydelig, forklarer Snøan. – Flere ga uttrykk for at «vi også er NFF, så hvorfor gjør ikke NFF mer for oss». Det skortet på samarbeid med resten av organi- sasjonen. Derfor fikk vi landsmøtet i 2016 med på å sette i gang et prosjekt om fag- gruppenes rolle og posisjon. Men midtveis, etter halvannet år, fikk vi beskjed om at vi bare kunne se på faggruppenes organise- ring og ikke på posisjonen i organisasjo- nen. Da gikk lufta ut av prosjektet. Det var vanskelig å se på faggruppene isolert sett, sier hun. Ifølge Martinsen ble mandatet for pro- sjektet som ble vedtatt i 2016, ikke tyde- lig nok formulert. Det er synd, fordi det er brukt mye tid og ressurser på prosjektet, mener han. Hovedlandsmøtet 2019 vedtok å evalu- ere regionmodellen i løpet av 2020. Snøan er spent på hva den vil si om størrelse og sam- mensetning av forbundsstyret. Hun forven- ter seg også at evalueringen blir ganske bred og ser på alle organisasjonsleddene. Martin- sen sier at ordningen med fem regionledere som heltids frikjøpte politikere fører til en ekstrem skjevfordeling av ressurser i forhold til faggruppene. Idrettsfysioterapeutenes leder under- streker samtidig at han ser mange fordeler med regionmodellen, og at han ikke liker at regionene og faggruppene blir satt opp mot hverandre. – Utfordringen er samtidig å gjøre mo- dellen robust og innholdsmessig bra. Det er også nødvendig å se på økonomien i det, sier han. Het debatt Kampen for å komme inn i forbundsstyret gikk ikke helt rolig for seg. Forslaget om å ta ut to av de fem regionlederne provoserte flere. – NFF har allerede en utfordring med å inkludere og sikre representasjon fra alle re- gioner. Hvilke regioner skal da tas ut, sa en fra talerstolen. Regionlederne representerer alle. De er også opptatt av fag, mente flere. Faggrup- pene kan heller satse på de to frie plassene i styret, eller på fag- og utdanningspolitisk utvalgs plass eller på å bli valgt inn i region- styrene, sa andre. – Om regionene sier at faggruppene kan bruke andre kanaler, hvorfor kan de ikke selv gjøre det? De vil allerede ha tre representanter i styret som de kan bruke, sa én. – Vi faggrupper er nasjonale og landso- vergripende, vi kan ikke bare sitte i region- styrene. Vi fronter faget, sa Kristin Snøan. Martinsen sa at også faggruppene repre- senterer alle og ville ha seg frabedt at det ar- gumentet ble forbeholdt regionene. Bedre kjent Først da faggruppene endret forslaget til å beholde regionlederne og heller utvide for- bundsstyret fra 11 til 12 medlemmer, gikk saken gjennom. Hovedlandsmøtet vedtok også at fag- gruppene skulle få et felles, formalisert Fag- gruppelederforum med fire møter i året. – Vi skal nå konstituere dette forumet og se på hvordan vi sikrer at én representant representerer alle faggruppene på den ene plassen i forbundsstyret, sier Martinsen. Kristin Snøan understreker at det har vært flere positive sider ved FIG-prosjektet også. – Faggruppene har fått en mer felles identitet. Det at vi har møttes og snakket sammen, har gjort det lettere å kunne ta sa- ker i lag når de berører flere faggrupper. Vi har sett at for å klare å bli mer synlige, må vi løfte fysioterapifaget samlet, sier hun. Kuttet i oppgaver Faggrupper og kursledere mente de får lite bistand fra sekretariatet og lite opplæring, til tross for en lang liste over oppgaver. – I løpet av mine første tre måneder som faggruppeleder på 20 prosent frikjøp, fikk jeg 110 timer i pluss. Opplæringen av styret i faggruppa var 15 minutter på generalsekre- tærens kontor, fortalte Snøan. Faggruppene ønsket å kutte i forventnin- gene og oppgavene til faggruppene som står oppramset i formålet, fra ni til fire punkter, og fikk landsmøtet med på dette. – Det stilles store krav til faggruppene, men det følger ikke penger med. Vi må finne arbeidsmetoder som fungerer, sier Martin- sen. n BLE STYREMEDLEM Kristin Snøan fra Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi ble styremedlem for faggrupper. Til høyre leder Lennart Bentsen fra Faggruppen i manuellterapi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy