Fysioterapeuten 1-2020

8 FYSIOTERAPEUTEN 1/20 AKTUELT – LANDSMØTET Vil gi nyutdannede en sterkere stemme i NFF Interessegruppa Unge Fysioterapeuters Felleskap (UFF) blir nå endret til Nyut- dannede fysioterapeuter (NUF). Heretter blir det også automatisk med- lemskap for studenter, turnuskandidater og nyutdannede NFF-medlemmer i fem år etter oppnådd autorisasjon. Nyutdan- nede fysioterapeuter skal få en represen- tant i hvert av regionstyrene, og gruppa får 100.000 kroner til å komme i gang med arbeidet sitt. -Vi er veldig fornøyde. Det er på høy tid at det blir gjort plass til studenter og nyutdannede, og at deres stemmer blir hørt. Det er viktig å få ivaretatt deres in- teresser. Vi vet blant annet at det er ulik- heter i praksis og turnustjeneste rundt om i landet, sier Markus Ryeng Fosseli. Han er i dag leder i Unge Fysioterapeuters Fel- leskap (UFF). Han sier også at de nå har en naturlig og god arena til å samarbeide med stu- dentorganisasjonen Fysio. n Prioriterer rehabilitering og habilitering -Vi fysioterapeuter blir direkte opprørt over at hjertepasien- ter, slagpasienter og nyoperer- te blir sendt hjem fra sykehus uten et reelt rehabiliterings- tilbud, sa NFF-leder Fred Hatlebrekke i åpningstalen til Hovedlandsmøtet TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – Derfor prioriterer NFF rehabilitering og habilitering, sa Hatlebrekke. Han påpekte at fysioterapeuter virkelig vet hvor utrolig viktig rett behandling til rett tid er. Nå ser man at spesialisthelsetjenesten gradvis har bygget ned sine rehabiliterings- tilbud, samtidig som kommunenes tilbud ikke bygges opp tilsvarende. Han understreket at for de som trenger habilitering og rehabilitering er det ikke all- tid snakk om å gjenvinne all tapt funksjon, men det er alltid snakk om å gjenvinne livs- kvalitet og verdighet. Hatlebrekke gikk i sin tale gjennom de tre satsningsområdene som forbundet har job- bet ekstra med de siste tre årene; rehabilite- ring og habilitering, folkehelse, og arbeid og helse. Hovedlandsmøtet vedtok å fortsette med disse tre satsningsområdene i perioden 2020-2022. Hatlebrekke snakket om hvor viktig det er å jobbe med forebygging. Han viste også til at NFF har tatt til orde for en opptrappingsplan slik at alle kommuner skal få frisklivssentral. Innen det siste satsningsområdet, arbeid og helse, har NFF sett hvor viktig arbeid er for helsa, og hvordan det er med på å redu- sere sosial ulikhet i helse. Fysioterapeuter er sentrale både i arbeidet med å hindre frafall fra jobb og å få sykmeldte tilbake i jobb, mente Hatlebrekke. n TALE Fred Hatlebrekke Vil ikke ha landsmøter på Skype Landsmøtene mellom hovedlands- møtene kan holdes som videomøter, mente Region Osloområdet. De mener det går for mye penger og ressurser på å samle delegatene fra hele landet til det de anser som et kort møte, der saker ofte er avklart på forhånd. Andre mente at det ikke blir det samme uten den personlige kontakten, treningen i å stå på talerstolen og byggingen av organisasjonskulturen. Forslaget ble nedstemt. n Etisk utvalg endrer navn Rådet for fysioterapietikk blir det nye navnet på NFFs etiske utvalg. De ønsket et navne- skifte så det skulle harmonisere med etikk- rådene i andre forbund som Norsk Syke- pleierforbund og Den norske legeforening. Rådet for fysioterapietikk fikk også Hoved- landsmøtet med seg på å gjøre mandatet ty- deligere, blant annet at de har anledning til å uttale seg om helseetiske problemstillinger relatert til fysioterapi i media. n NUF-LEDER Markus Ryeng Fosseli

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy