Fysioterapeuten 1-2021

18 FYSIOTERAPEUTEN 1/21 Ved å fokusere på hva som fungerer, fremfor alt som ikke fungerer, hjelper fysioterapeuter pasientene til å se mu- ligheter fremfor begrensninger, mener NFFs faggruppe for ergonomi. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no Innfallsvinkelen til Hernes institutt mot pasienter med langvarige smerter høres veldig fornuftig ut, mener Ca- rolina Lybäck-Forsbacka, som leder NFFs faggruppe for ergonomi. Hun tar til orde for å ta blikket litt bort fra de sykdoms- fremkallende faktorene, som man typisk har gjort i lang tid og fortsatt gjør i mange sammenhenger, i sykefraværs- arbeidet. – Vi vet jo også i dag at arbeid i seg selv er helsefrem- mende, og at det ikke alltid er realistisk å forvente at plage- ne eller smertene skal være helt borte før man kan komme tilbake på jobb, sier Lybäck-Forsbacka. Ulike forventninger Hun oppfordrer behandlere til å samarbeide med bedrifts- helsetjenesten (BHT), spesielt når ansatte skal tilbake i ar- beidslivet. – Som bedriftsfysioterapeut vil en viktig rolle være å bidra til forståelse for hvilke muligheter og forventninger som finnes hos begge parter. I situasjoner der arbeidsgiver og arbeidstaker har ulike forventninger og forståelse for situasjonen, kan det ofte bli grobunn for konflikter, skuf- felser og redusert mestringsfølelse. Ofte vil det også være behov for justeringer underveis, sier faggruppelederen. Spørre om konflikter Hun tenker at individets egen vilje og motivasjon ofte kan bli glemt eller skjult i det store hjelpeapparatet. – Ofte ligger eventuelt konfliktstoff litt gjemt, eller det er gjerne ikledd en helsemessig problematikk som forvir- rer oss, og som forstørres og forsterkes ettersom tiden går. Det er viktig å spørre om det er andre fasetter med i dette bildet, sier hun. n Bør fokusere på hva som fungerer IKKE SMERTEFRI Det er ikke alltid realistisk å forvente at plagene eller smertene skal være helt borte før man kan komme tilbake på jobb, under- streker Carolina Lybäck-Forsbacka som leder NFFs faggruppe for ergonomi. Her på jobb i bedriftshelsetjenesten på Universitetet i Oslo. Foto: privat. Som bedriftsfysioterapeut vil en viktig rolle være å bidra til forståelse for hvilke muligheter og forventninger som finnes hos begge parter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy