Fysioterapeuten 1-2021

FYSIOTERAPEUTEN 1/21 19 – Biopsykososiale tilnærminger får mer og mer støtte i vitenskapen TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – Det kognitive aspektet er viktig og er relevant for nesten alle pasienter med muskel- og skjelettplager, sier turnus- fysioterapeut Daniel Aurdal Iversen. Han er sammen med turnusfysioterapeut Erik Sundrønning forfatter av den vitenskapelige artikkelen om kognitiv funksjonsrettet be- handling (KFB) ved langvarige muskel- og skjelettsmerter på side 52 i denne utgaven. Da de to så på ti studier om denne behandlingsformen, så de at det å lytte til pasientens historie og ta seg tid til å bygge opp relasjonen, var viktig. De fant også at lav mest- ringstro og frykt for smerter måtte adresseres. Pasientene fikk bedre nytte av KFB om fysioterapeuten tok høyde for de psykososiale faktorene. – I kognitiv funksjonsrettet behandling er det blant an- net viktig å eksponere pasienten for fryktede og unngåtte bevegelser og aktiviteter. I prosessen bør fysioterapeuten sikre god kontroll, slik at det blir en god opplevelse for pa- sienten, sier Iversen. Noen kan tenke at KFB er en tidkrevende tilnærming. – Fysioterapeuten bør uansett investere tid i anamne- sen. Vi vet at vi får mye relevant informasjon, og det er ikke der vi bør forsøke å spare tid. På sikt forsøker man gjennom denne behandlingen å legge til rette for selvhjelp, og det innebærer etter hvert å øke tiden mellom hver be- handlingstime. Over tid er det ikke mer tidkrevende enn andre kunnskapsbaserte tilnærminger, understreker Sun- drønning. Turnusfysioterapeuten sier at biopsykososiale tilnær- minger får mer og mer støtte i vitenskapen, og at KFB har gitt ham en del verktøy som det ikke har vært like mye fo- kus på i utdanningen. – Prinsippene som KFB bygger på, kan anvendes til mye. Fysioterapeuter behøver ikke å benytte tilnærmingen i sin helhet, men kan heller trekke ut nyttige elementer til- passet pasienten, mener Iversen. n TID Turnusfysioterapeutene Daniel Aurdal Iversen (over) og Erik Sundrønning mener fysioterapeuter bør investere tid i anamnesen, når de får pasienter med langvarige smerter. Begge foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy