Fysioterapeuten 1-2021

FYSIOTERAPEUTEN 1/21 23 – Det bør legges opp til mer samarbeid på tvers mellom fysioterapeuter i ulike funksjoner. Vi kan spille hverandre gode. Manuellterapeuter og andre fysioterapeuter som ser pasientene over tid har mye kunnskap om funksjonsnivået, som kan kombineres med bedriftshelsetjenestens og ar- beidsgivers kunnskap om arbeidsplassens muligheter for tilrettelegging og kravene i arbeidet. Slikt samarbeid er også veldig viktig for pasientene, mener faggruppeleder Carolina Lybäck-Forsbacka. Daglig leder Roar Robinson på Hans & Olaf Fysioterapi stiller seg positiv til mer samarbeid. – Vi har ikke vært bevisste nok på å trekke inn andre i samme profesjon. Vi bør bli flinkere til å henvise til hver- andre. Bedriftsfysioterapeuter har mer kompetanse på for- holdene i den aktuelle bedriften, på hva som kreves i den arbeidsposisjonen den sykmeldte er i. Vi burde nok i større grad fått til en informasjonsflyt, sier Robinson. Behandlende fysioterapeuter og fastleger bør også mo- tivere de sykemeldte til å ta opp arbeidsrelaterte saker med sin arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten, mener Lybäck- Forsbacka. Hun frykter at de mister viktig informasjon når de skal jobbe med forebygging. Lybäck-Forsbacka jobber selv i bedriftshelsetjenesten på Universitetet i Oslo. Delta mer på dialogmøter – Hva tenker dere om manuellterapeuten som i Fysiotera- peuten nummer 8/2020 sa at han følte seg satt på sidelinjen i sykefraværsarbeidet, og så godt som aldri ble innkalt til dia- logmøter? – I faggruppa ser vi at også bedriftshelsetjenesten sjeld- nere innkalles til dialogmøter nå etter at det ikke lenger er obligatorisk at vi er med i dialogmøte 1. Om manuelltera- peut er sykmeldende part, burde det være en selvfølge at han eller hun innkalles. Fastlegene kan ha korte konsulta- sjoner med pasienten, mens det ofte er fysioterapeuten som tilbringer mest tid med vedkommende. Manuellterapeuten kan oppfordre pasienten til å be om at han eller hun er med på dialogmøte, eller til å ha et trekantmøte med arbeidsgiver, fy- sioterapeut og pasi- ent, foreslår Lybäck- Forsbacka. Robinson har også noen tanker om dia- logmøtene til NAV. – Det vil være ulikt fra pasient til pasient hva de har behov for. Det er ikke gitt at fastlegen bør være med på alle disse mø- tene, fysioterapeuten kan være den eneste det er behov for, sier han. Robinson tenker at det ofte kan bli utydelig for NAV hva fysioterapeuten bidrar med. – NAV henvender seg ofte til fastlegen for å få en rap- port, og så ber fastlegen fysioterapeuten om en uttalelse. Deretter klipper og limer fastlegen det inn i rapporten til NAV som om det skulle vært fastlegens egen rapport. Er det snakk om en funksjonsvurdering, bør det være sole- klart at fysioterapeuten står for denne – da bør ikke NAV gå veien om fastlegen, mener han. Må drive oppsøkende virksomhet Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) leder Gerty Lund tror det handler mye om manglende kunnskap om hva fysio- terapeutene faktisk kan bidra med, kombinert med stort arbeidspress hos saksbehandlere hos NAV. – Jeg tenker at vi som fysioterapeuter må drive mer opp- søkende virksomhet for å synliggjøre hva vi kan bidra med Ønsker mer samarbeid mellom bedrifts- og avtalefysioterapeuter Avtalefysioterapeuter og bedriftsfysioterapeuter bør spille hverandre gode, og behandlende fysioterapeuter bør oftere få delta på dialogmøter med NAV, mener NFFs faggruppe for ergonomi. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no ERGONOMI Carolina Lybäck-Forsbacka leder NFFs faggruppe for ergonomi. Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy