Fysioterapeuten 1-2021

24 FYSIOTERAPEUTEN 1/21 og på den måten opparbeide et godt samarbeid med lokale NAV-kontorer. Det samme gjelder overfor fastlegene, som har det koordinerende ansvaret for pasientene. Knute- punktmodellen tror jeg bidrar positivt til bedre samarbeid mellom aktørene rundt den sykemeldte, sier hun. Gi tilbakemelding til fastlegen Tidsskriftet har spurt NAV om hva de mener fysioterapeu- tens rolle i sykefraværsarbeidet bør være. Bjørn Erstad, sjef for IA- og sykefraværskontoret i NAV, skriver i en epost: «God samhandling og dialog mellom alle aktører i syke- fraværsarbeidet er viktige, men det er NAV som vurderer om lege eller annet helsepersonell skal delta i dialogmøte 2 (og eventuelt 3 dersom det er aktuelt). Sykmelder skal alltid møte dersom vedkommende blir innkalt. Behandlende fysioterapeut vil ha en viktig rolle ved å ha dialog med, og gi tilbakemelding/epikrise, til fastlegen, eventuelt svare på spørsmål fra NAV. I tillegg vil fysiotera- peuten ha en viktig rolle gjennom sin direkte kontakt med pasienten ved å motivere, stimulere og gi pasienten trygg- het for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk for- svarlig. Fysioterapeuten kan også gi innspill til arbeidsgiver om tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen, gjerne da i dialog med fastlege/sykmelder.» Prioriterer sykmeldte Faggruppa for ergonomi opplever at pasienter kan bli stå- ende på venteliste hos avtalefysioterapeutene, og dermed forlenges sykmeldingsperioden. Robinson understreker at sykmeldte er høyt på prioriteringslista, sammen med postoperative pasienter. – Det går nok mer på kapasiteten. Men det er jo alltid mulig å se på tiltak, som å ta inn pasienten tidlig, gjøre en god førstegangsundersøkelse, sortere og komme litt i gang med tiltak selv om ikke du kan ta inn pasienten to ganger i uka. Det er heller ikke alle som blir bra i løpet av kort tid, selv om de får behandling, understreker Robinson. Lite brukt ekspertbistand Faggruppa for ergonomi sier at både de og bedrifter savner flere ordninger som er tatt bort, som tilskudd fra NAV for bruk av bedriftshelsetjenesten, og for arbeidsplassvurde- ringer. Også tilskuddet til tilrettelegging ble borte i fjor. – Arbeidsgiver kan søke om midler fra den nye ordnin- gen som kom i fjor med «ekspertbistand» i sykefraværsar- beidet. Men etter vår erfaring brukes denne ordningen lite. Det kan skyldes at den er lite kjent, oppleves byråkratisk eller at det en stund var utydelig hvem som kunne brukes som «eksperter». I starten var ikke bedriftshelsetjenesten regnet inn, sier Lybäck-Forsbacka. Fagavdelingen i NAV blir spurt om ordningen med tilskudd til ekspertbistand. De svarer på epost at det er- faringsmessig tar tid før nye tilskuddsordninger blir tatt i bruk, og at de jobber med å gjøre den bedre kjent blant arbeidsgivere, arbeidstakere og i NAV. Tilbakemeldinger fra arbeidsgivere som har søkt om ekspertbistand, sier at søknadsprosessen er enkel, skriver de. Utsatt arbeid på grunn av korona Temaet arbeid og helse er ett av tre satsningsområder for NFF i perioden 2020-2022. – Strategien for hvordan målene i den politiske plattfor- men til NFF skal nås, ble ferdigstilt på våren. På grunn av koronapandemien har vi ikke fått gjort noe konkret, annet enn å formidle budskapet til aktuelle politikere og andre når det har vært naturlig. Vi hadde sett for oss at vi skul- le drive et aktivt arbeid blant annet under Arendalsuka i sommer, men så ble arrangementet avlyst. Videre arbeid vil inngå i handlingsplanen for neste år, forklarer forbundsle- der Gerty Lund. n HelseIArbeid: – Pasienter sier de blir møtt helhetlig - Per i dag får vi inntrykk av at oppfølgin- gen gir positiv effekt, sier fysioterapeut Abirami Vettivel etter flere måneders arbeid med «HelseIArbeid» i Finnmark. «Raskere tilbake»-ordningenble lagt ned i 2018, og de regio- nale helseforetakene har opprettet HelseIArbeid. Der skal helsetjenesten og NAV sammen jobbe med forebyggende og helsefremmende tiltak både til individuelle pasienter og i bedrifter. I Finnmark har Finnmarkssykehuset i Kirkenes satt opp et tverrfaglig team som tar imot pasienter fra hele fylket. De begynte å opprette tilbudet i januar, og har så langt hatt 18 pasienter. – Tilbudet er rettet mot pasienter som har muskel- og skjelettplager og/eller lette psykiske plager, og er motiverte for å komme tilbake i arbeid eller utdanning, sier fysiotera- peut Abirami Vettivel. Får svar Hun forteller at pasientene sier seg veldig fornøyd med at de blir møtt av behandlere fra så mange yrkesgrupper. – De sier at tilbudet føles helhetlig, og at de får svar på

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy