Fysioterapeuten 1-2021

FYSIOTERAPEUTEN 1/21 33 Hverdagsrehabilitering er et ord mange politikere smykker seg med. Erfaringen til leder for faggruppen fysioterapi for eldre er at norske kommuners innsats på området varierer. Ida Bjerke jobber selv i Trondheim kommune, kanskje en av foregangskommunene innen hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og fysioterapi for eldre. Mer enn 60 fysioterapeuter er ansatt bare for å jobbe med eldre. I tillegg har kommunen 97 driftstilskudd. – Trondheim har satset bra på hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i mer enn fem år. Det tror jeg er fordi politikerne og administrasjonen ser det bærer frukter og at flere eldre kan bo hjemme så lenge som mulig og mestre egen hverdag, sier Bjerke. Fysioterapeutene i kommunen bistår hjemmetjenesten blant annet med å kartlegge hver enkelt bruker samt finne mål for treningen. Hjemmetjenesten utfører treningen sammen med den eldre. Og når ansatte i hjemmetjenesten opplever at funksjons- nivået til den eldre blir dårligere, og eventuelt vurderer mer hjelp, kontaktes først fysioterapeut eller ergoterapeut for å se hva den eldre klarer selv. – Vi vurderer potensiale til den eldre. I de tilfellene hvor personen kan klare oppgaven selv, setter vi ikke inn unød- vendig hjelp. Unødvendige hjelpetiltak kan gjøre den eldre mer passiv enn nødvendig, og gir motsatt virkning av det man ønsker. De som trenger hjelp, skal selvsagt få det, sier Bjerke. Hun har inntrykk av at norske kommuner i varieren- de grad setter inn fysioterapiressurser for eldre. Noen er flinke, mens andre fjerner fysioterapistillinger og driftstil- skudd. –De eldre får neppe mest ressurser i mange kommuner. Det er betenkelig, spesielt med tanke på at vi blir flere og flere eldre, og at behovet for fysioterapi derfor øker. Det er heller ikke mulig å gjøre jobben alene. Tett samarbeid med andre fagpersoner er viktig, sier Bjerke. Hun anbefaler fysioterapeuter å melde seg inn i en fag- gruppe, blant annet for å holde seg oppdatert på forskning og nyheter innen faget. – Jeg har forståelse for at faget i utgangspunktet ikke oppfattes forlokkende for mange fysioterapeuter, men det er en retning for fremtiden. Vi jobber også tett sammen med faggruppen for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR), og holder blant annet årsmøteseminar sammen med dem 17. februar, sier Bjerke. n Kort om faggruppen fysio- terapi for eldre • Har som mål å utvikle fysioterapitiltak og metoder tilpasset eldre • Jobber for bedre fysioterapitilbud til eldre • Utvikle forståelse og kunnskap om geriatriske og gerontologiske problemstillinger blant fysioterapeuter • Påvirke etter- og videreutdanning for fysiote- rapeuter som jobber med eldre Faggruppen arrangerer årsmøtewebinar 17. februar arrangerer faggruppen for eldre i samarbeid med faggruppen for nevrologi, orto- pedi og revmatologi årsmøtewebinar med tema «Rehabilitering etter hjerneslag i alle deler av helsetjenesten». Varierende hvor flinke kommunene er med fysioterapi for eldre ELDRE Ida Bjerke, leder av faggruppen fysioterapi for eldre i NFF. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy