Fysioterapeuten 1-2021

46 FYSIOTERAPEUTEN 1/21 Loven forbyr fysioterapeuter å inngå romantiske forhold med tidligere pasi- enter. Bør dette fjernes fra lovverket, og heller bli en diskusjon om etikk og pasi- entens råderett? spør Tobba Sudmann. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no Professoren ved Høgskulen på Vestlandet kom for ett år siden inn som medlem i Rådet for fysioterapietikk, og foreslår å ta temaet «forhold til tidligere pasienter» opp til debatt. Rådets leder Stig Fløisand bekrefter at problemstil- lingen er den de får flest henvendelser om fra medlem- mene. – Det er bare i store byer i Norge at fysioterapeuter har gode sjanser for å treffe folk de aldri har hatt pasientkon- takt med før. På små steder merkes konsekvensene av ikke å kunne ha et forhold når det er noen du har hatt som pa- sient for 20 år siden, mener Tobba Sudmann. Hun skisserer utfordringene fysioterapeuten uansett får, med pasienter som de har multiplekse relasjoner til – for eksempel familierelasjoner, barn i samme klasse, eller medlem på samme fotballag. – Tillegger vi fysioterapeuten et maktforhold og tar fra pasienten egen råderett og samtykkekompetanse, når vi lar dette reguleres av loven? Bør man heller tenke at dette er et etisk spørsmål, og at det kan være snakk om kjærlighet? spør Sudmann. Loven er klar Rådets leder Stig Fløisand understreker at helsepersonel- loven er klar og tolkes strengt hos Helsetilsynet, både for tidligere og nåværende pasienter. Det sa også seniorrådgi- ver og psykologspesialist Pål Kristian Molin i Helsetilsynet da han ble intervjuet om forhold til pasienter i fjor. Han sa blant annet at det ikke er slik at fysioterapeuter får en «karenstid» etter at de avslutter behandlingen, og så er det greit. Det er også feil å tenke at Helsetilsynet sikkert bare reagerer med en advarsel i slike tilfeller. Fløisand kjenner til flere fysioterapeuter som har mistet autorisasjonen på grunn av forhold til tidligere pasienter. – Helsepersonelloven gjelder mange yrkesgrupper, og må derfor være streng. Det blir vanskelig å be om unn- tak for fysioterapeuter. Når skal i så fall ikke bestemmel- sene gjelde lenger, ved hvilke diagnoser eller situasjoner skal man utøve skjønn? Loven skal beskytte pasientene. Når man er i en behandlingsrelasjon, er det i utgangs- punktet en skjev maktrelasjon. Sudmanns meninger står i stor kontrast til vurderinger som er gjort i fagmiljøene og Stortinget som lovgiver. Pasientene må ha full tillit til hel- sevesenet, og at de ikke blir utsatt for uheldige hendelser. Pasientens råderett har ingen vekt eller rolle her, sier han. Paternalisme Sudmann derimot, mener at dette innskriver pasienter som uselvstendige rettssubjekt som ikke er i stand til å ta egne valg, eller selv er i stand til å bedømme risiko. – Det er også en undertone her som er i motstrid til delt beslutningstaking, felles ansvar for målsetting og valg Vil ha debatt om romantisk forhold til tidligere pasienter FOR STRENG Professor Tobba Sudmann synes lovens reaksjon på forhold til tidligere pasienter er ekstremt streng, og mener helsepersonell ikke bør dømmes fra «krage og kappe» på livstid. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy