Fysioterapeuten 1-2021

74 FYSIOTERAPEUTEN 1/21 Tidlig mobilisering av pasienter er viktig etter ortopediske og kirurgiske operasjoner. Spesielt dersom pasientene er fragile og sårbare. Eldre med hoftebrudd og benamputerte er to slike grupper. Her er sammenhengen tydelig mel- lom tidlig mobilisering og redusert dødelighet. Trening av grunnleggende forflytning blir imidlertid ikke alltid prio- ritert i et presset helsevesen. Bruk av skåringssystemene NMS (New Mobility Score), CAS (Cumulated Ambula- tion Score) og BAMS (Basic Amputee Mobility Score) kan hjelpe. Sårbare pasientgrupper Likheten mellom eldre med hoftebrudd og benamputerte er kanskje ikke åpenbar. Like fullt har disse pasientgrup- pene viktige likhetstrekk. Risikoen for komplikasjoner et- ter inngrepet er høy. Det bidrar til at risiko for tidlig død etter inngrepet også er høy i begge grupper. I Norge er 30-dagers mortalitet etter hoftebrudd omkring 8% (1). Til- svarende tall for norske benamputerte mangler. I en over- siktsartikkel med internasjonale tall angis dødeligheten for benamputerte første 30 dager til mellom 7–22% (2). I min- dre kohorter med høy andel pasienter med åreforkalkning og diabetes, er den målt til hele 30 % (3). Mange i disse gruppene har flere alvorlige tilleggslidelser. Kapasiteten for å komme seg etter sykdom er da svekket (4- 6). Pasientene får ofte problemer med å gjenvinne tidligere funksjonsnivå, noe som påvirker livskvaliteten (6-8). Summen av dette gir store utfordringer for helsevesenet, og krever betydelig innsats og ressursbruk. Nyttige skåringssystemer NMS, CAS og BAMS gir informasjon om grunnleggende forflytning. NMS viser funksjonen rett før skaden/syk- dommen mens CAS og BAMS synliggjør funksjonen etter- på. Til sammen peker NMS, CAS og BAMS mot framtidig aktivitetsnivå, selvstendighet og helserelatert livskvalitet. I NMS bedømmes gangfunksjonen innendørs, utendørs og under innkjøp. Kunnskap om hva pasienten behersket tidligere gjør målsettingen i rehabiliteringen enklere. NMS benyttes også for å forutsi utfallet ved senere kontroller (9). CAS og BAMS er observasjonsskjema hvor funksjonsnivået ved grunnleggende forflytning vises (10- 12). CAS er utviklet for pasienter med hoftenære brudd. Det som vurderes er evnen til å komme seg inn ut og av seng, reise seg fra sittende og å gå. Skjemaet kan også brukes til andre pasientgrupper (11, 13). BAMS anvendes hos benamputerte. Tilsvarende aktiviteter som i CAS måles. I tillegg bedømmes evnen til å bruke rullestol. Aktivitetene i skjemaene er valgt fordi de er særlig vik- tige for grunnleggende selvstendighet og forflytningsevne (10, 12, 14). Sykepleiere og fysioterapeuter vurderer funk- sjonen under mobilisering. Også andre yrkesgrupper som f.eks. ergoterapeuter kan gjøre målingene. Delir eller de- mens hos pasientene er ikke en begrensing da bedømmin- gen gjøres av helsepersonell. Hver av aktivitetene i skåringssystemene er viktige som status i seg selv. De kan også være grunnlag for samarbeid. Pasienten setter da mål for ønsket funksjonsnivå. Dette kan være motiverende og bidra til egeninnsats. Brukerperspek- tivet ivaretas ved at pasienten blir deltaker i egen rehabili- tering. KRONIKK Tidlig mobilisering etter operasjon:  Det som skrives gjøres litt oftere Vegar Hjermundrud , fysioterapeut og ph.d.-stipendiat ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet. Morten Tange Kristensen , fysioterapeut og ph.d., seniorforsker ved Amager-Hvidovre Hospital og lektor ved Københavns Universitet i Danmark. Denne  fagkronikken ble akseptert 6. oktober 2020. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Norske oversettelser Norske oversettelser av skåringskjemaene og -veiled- ningene er fritt tilgjengelig her: NMS : https://www.researchgate.net/publica- tion/339676581_Norwegian_version_of_the_modi- fied_New_Mobility_Score_NMS_0-9_point CAS : https://www.researchgate.net/publicati- on/339676390_Norwegian_version_of_the_Cumula- ted_Ambulation_Score_CAS_0-6_points BAMS : https://www.researchgate.net/publicati- on/340254551_Norwegian_version_of_the_Basic_Am- putee_Mobility_Score_BAMS_0-8_point

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy