Fysioterapeuten 1-2021

78 FYSIOTERAPEUTEN 1/21 DOKTORGRAD Jenny Älmqvist Nae , leg. sjukgymnast, master i idrottsveten- skap och ph.d. inom medicinsk vetenskap, Lunds universitet Handledare : Eva Ageberg, ph.d., Professor Lunds Universitet, Mark Creaby ph.d., senior lecturer, Australian Catholic Univer- sity, Brisbane. Originaltitel : Is seeing just believing? Measurement proper- ties of visual assessment of Postural Orientation Errors (POEs) in people with anterior cruciate ligament injury En främre korsbandsskada är vanligt förekommande bland fysiskt aktiva personer inom sporter som innehåller vrid- ningar, inbromsningar och snabba riktningsförändrin- gar, såsom handboll och fotboll. Skadan kan exempelvis leda till instabilitet, försämrad funktion i vardagliga och idrottspecifika aktiviteter, försvagade lårmuskler, försäm- rad rörelsekvalité och nedsatt självskattad funktion och livskvalité. Förmågan att hoppa på ett ben, lårstyrka och självskattad knäfunktion är vanliga funktionsmått som utvärderas under rehabilitering av patienter med främre korsbandsskada. Försämrad rörelsekvalité är en möj- lig riskfaktor för att drabbas av en knäskada. Därmed är rörelsekvalité ytterligare en faktor som anses vara viktig att utvärdera hos patienter med en främre korsbandsskada. Postural orientering, dvs. förmågan att positionera kropps- delar i förhållande till varandra och omgivningen, är en del av begreppet rörelsekvalité. I min avhandling benämner vi avvikande postural orientering som ”Postural Orienta- tion Errors” (POEs). Tredimensionell rörelseanalys anses vara ”gold standard” för att mäta postural orientering, men dyr utrustningen som kräver ett laboratorium innebär att denna mätmetod inte är praktiskt möjlig att använda på en klinik. Därmed behövs det en klinisk användbar metod för att mäta postural orientering, exempelvis med visuell bedömning. Det primära syftet med min avhandling var därför att utvärdera kliniska mått på postural orientering hos personer med eller utan skada i nedre extremiteten. Se- kundära syften var att undersöka om postural orientering skiljer sig mellan män och kvinnor, samt att undersöka eventuella samband mellan postural orientering och andra funktionsmått hos män respektive kvinnor som genomgår rehabilitering efter en främre korsbandsrekonstruktion. I studie I genomfördes en systematisk litteratur- granskning för att sammanfatta mätegenskaper (exempel- vis validitet och reliabilitet) för olika metoder av visuell bedömning av POEs. Studier på personer med eller utan skada i nedre extremiteten var inkluderade i litteratur- granskningen. Resultatet visade att visuell bedömning av knäts position i förhållande till foten är relaterad med vissa tvådimensionella och tredimensionella mått hos friska in- divider, samt att knäts position i förhållande till foten är re- liabelt mellan olika bedömare och inom samma bedömare. Det fanns inte tillräckligt med studier på andra POEs eller på patienter med skada i nedre extremiteten för att sam- manställa något resultat. Studie II och III var tvärsnittsstudier där vi utvecklade ett testbatteri för visuell bedömning av POEs, innehållande övningar med varierande svårighetsgrad för patienter med främre korsbandsskada. Testbatteriet för innehöll från bör- jan 9 funktionella test och 7 POEs. Ytterligare ett test och 2 POEs inkluderades i studie III. Flera funktionella test och POEs exkluderades sedan successivt efter utvärderingar av olika mätegenskaper, vilket resulterade i det slutliga test- batteriet med 5 funktionella test (enbensknäböj, trappgång nerför, utfallssteg framåt, enbenslängdhopp och sidhopp) samt 6 POEs (fot, knä, lår, höft och bål). I studie IV undersökte vi skillnad i POEs mellan män och kvinnor med främre korsbandsrekonstruktion i en tvärsnittsstudie. I samma studie undersöktes även samban- det mellan POEs och hoppförmåga och mellan POEs och självskattade variabler (så som knäfunktion och livskvali- té). Resultatet visar att kvinnor har sämre postural oriente- ring jämfört med män, samt att sämre postural orientering är relaterad med kortare hopplängd och färre sidhopp hos kvinnor men inte hos män. Resultaten från studie I tyder på att visuell bedömning av knäts position i förhållande till foten kan användas hos friska populationer. Det behövs däremot fler studier på visuell bedömning av andra POEs, samt på patienter med skada i nedre extremiteten, vilket vi undersökte i studie II-III. Det slutgiltiga testbatteriet för visuell bedömning av POEs visade goda mätegenskaper hos patienter med främ- re korsbandsskada. Detta tyder på att visuell bedömning av POEs kan användas hos patienter med främre korsbands- skada, både vid forskning och i kliniken. Avhandlingens Ett testbatteri för visuell bedömning av rörelse- kvalité kan användas i rehabilitering av patienter med främre korsbandsskada

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy