Fysioterapeuten 1-2022

Gerty Lund Forbundsleder Det virker som om regjeringen faktisk har lest og fulgt innspillene våre til regjeringsplatt- formen. fremme livskvalitet for alle, uansett al- der. God helse er en grunnleggende for- utsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. For at vi skal oppnå dette i Norge, er det viktig å satse på helsestasjoner og skolehelsetjenesten – og i dag også skolehelsetjenesten i videregående skole – som er for dårlig. I tillegg må frisklivsentraler bli lovpålagt og ikke nedlagt slik vi opplever i enkelte kom- muner for tiden. NFF skal også her ta en tydelig stem- me i det offentlige rommet ved å komme med konstruktive innspill og forslag til løsninger. Kommuneøkonomien   Det meste av rehabilitering og folke- helsearbeid foregår og skal foregå i kommunene. Men har kommunene de ressursene de trenger for å kunne gi et godt nok tilbud? Jeg mener at de fleste kommunene i landet ikke har det i dag. Kommunene har fått ansvar for stadig mer av helsetjenestene sam- tidig som antall eldre stiger i de fleste av kommunene uten at økonomien er blitt tilsynelatende bedre. Men også her er jeg nå optimist: Regjeringserklæringen sier: • Regjeringen vil gjennom en hel- hetlig politikk overfor kommune- sektoren sikre at oppgaver løses på lavest mulig hensiktsmessige forvaltningsnivå. Alle innbygge- re, uansett bosted, skal ha et godt tjenestetilbud i sitt nærmiljø. Re- gjeringen vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenes- ter i hele landet. Kommunene må sikres ressurser og handlefrihet til å løse velferdsoppgaver. Tillitsreformen  Siden begynnelsen av 2000-tallet har New Public Management fått være det styrende innenfor offentlig for- valtning. Med det kom målstyring og krav om rapportering. Dette har i mine øyne tatt helt av og utøvende helsepersonell har brukt uforholds- messig stor andel av tiden sin til å rapportere. Mange av disse rapporte- ringen har i hvert fall jeg savnet å se bli brukt til noe fornuftig som gjør helsetjenestene bedre. I regjeringsplattformen står det: • (…) en av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i of- fentlig sektor. Reformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, til- litsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. Målene i offentlig sektor skal være få, tyde- lige og relevante. Tillitsreformen i offentlig sektor skal gi tilliten, ti- den og makten tilbake til de som utgjør førstelinja og ryggraden i velferdsstaten, som for eksempel lærerne, sykepleierne, politibe- tjentene og fastlegene. Tillitsre- formen innebærer at regjeringen ikke vil sette i gang sentralise- rende reformer som skaper store enheter med lange ansvarskjeder fra beslutningstaker til de som står i klasserommet eller på sy- kehjemmet for å utføre jobben. Samtidig vil regjeringen gi større frihet til kommunale og regiona- le myndigheter, som er de viktig- ste tjenesteyterne. Jeg er nå optimist med hensyn til at vi kanskje endelig kan få se en end- ring. Nå starter arbeidet med tillitsre- form av offentlig sektor. Arbeidet er varslet å starte på nyåret. NFF er in- vitert til å komme med innspill gjen- nom Unio til hvordan reformen kan gjennomføres. Det ser vi frem til. FYSIOTERAPEUTEN 1/22 33

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy