Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 35 For hvem har egentlig ansvaret når øvelsene ikke blir gjort hjemme? Eller når den usunne livsstilen fører til sykdom? Når forpliktelser ikke overholdes, kan personlig ansvar fort gå over i skyld og klander. Joar Røkke Fystro har i denne utgaven av Fysioterapeuten reflektert over begrepet per- sonlig ansvar – siden det fort blir en naturlig del av fysiote- rapien, gjennom vektlegging av blant annet hjemmeøvelser og trening, som han skriver i artikkelen på de neste sidene. Moestue Halvorsen, Worth og Bulley har i en annen artikkel studert injeksjonsbehandling mot frossen skul- der. Nærmere bestemt har de evaluert bruken av denne behandlingsformen blant fysioterapeuter i Norge, og ved hjelp av en online survey sett på antallet injeksjoner som settes før fysioterapeuten eventuelt ser et tilfredsstillende resultat. I tillegg har de spurt om funksjonelle utfallsmål brukes som en naturlig del av denne behandlingen. Svaret på dette siste spørsmålet kan nok for noen være overras- kende for mange. Gry Velvin og Heidi Johansen har i en oversiktsartikkel sett på fysisk aktivitet hos pasienter med familiære aorta- aneurismer og aortadisseksjoner. Sjeldne sykdommer. De skriver at praktisk oppfølging fra fagpersoner som fysiote- rapeuter kan hjelpe denne pasientgruppen med å komme i gang med, og opprettholde gode treningsvaner. Artikkelen bekrefter nok en gang at fysioterapeuter har en nøkkelrolle innen habilitering og rehabilitering. Hva er så sammenhengen med bygging i strandsonen og fysioterapi? Steffen Torp og Catherine Lorentzen har satt aktivitet og folkehelse i sammenheng med stengning av populære rekreasjonsområder – som strandsonen. Kan det tenkes at utbyggere i enkelte tilfeller går på akkord med folkehelsa? Bør fysioterapeuter engasjere seg mer i denne typen saker? Ole Martin Stamland tar for seg arbeidsmiljø i en an- nen fagkronikk. Han skriver om selvinnsikt, selvutsikt og tilbakemeldingskultur. Om psykologisk trygghet, me- ningshierarkier og eskalerende konflikter. Han avslutter med trivselsregler. Fordi de faktisk kan føre til trivsel på arbeidsplassen. Enkle regler fra «gamle dager» – som fort- satt ser ut til å virke. I tillegg kan du lese bokanmeldelser. «Se meg – møt meg der jeg er» er en bok om de første leveårene med Downs syndrom. Inger StalheimThorsen har anmeldt boken, som beskriver viktigheten av å se barnets muligheter, og møte foreldrene der de er. FAGREDAKTØREN HAR ORDET Hvem har ansvaret? Ingen andre enn oss selv kan ta ansvaret for om vi steller godt med egen helse eller ikke. Eller? John Henry Strupstad

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy