Fysioterapeuten 1-2022

VITENSKAPELIG ARTIKKEL 48 FYSIOTERAPEUTEN 1/22 Fysisk aktivitet og trening for personer med familiære thorakale aortaaneurismer og aortadisseksjoner. En oversiktsartikkel Sammendrag Hensikt : Å utforske og oppsummere kunnskap om fysisk aktivitet og trening for personer med arvelige bindevevs- tilstander med familiære thorakale aortaaneurismer og aortadisseksjoner (FTAAD): Marfans syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos’ og Loeys-Dietz’ syndrom. Design og metode : Kunnskapsoppsummering av forsk- ning med bakgrunn i litteratursøk i relevante databaser. Materiale : 13 artikler er inkludert Resultat : Alle artiklene beskriver dilemmaer ved fysisk aktivitet og FTAAD-diagnoser, fordi det anbefales at personer med diagnosene skal være aktive, samtidig som de får råd om restriksjoner ved fysisk aktivitet. Vi fant tre oversiktsartikler og 10 primærstudier (ingen RCT-studier). Oversiktsartiklene vektlegger at nåværende anbefalin- ger er basert på konsensusdokument fra The American Heart Association, som anbefaler lett til moderat intensiv trening. Det er enighet om at fysisk aktivitet anses som viktig for å bedre helse, redusere stress og smerter og bedre livskvalitet. Nyere studier bidrar med kunnskap om hvordan personene opplever og forholder seg til råd om fysisk aktivitet. De fleste har fått råd, men rådene kan være vanskelig å omsette til praksis. Mange trener mindre enn anbefalt. Det er utfordrende å finne balansen mellom hva som er helsebringende og hva som potensielt kan innebære helserisiko særlig knyttet til hjerte- og karsyste- met og muskel- og skjelettsystemet. Konklusjon : Det finnes få studier om helserisiko og -gevinst av fysisk aktivitet og trening for personer med FTAAD. Studiene vi fant anbefaler individuelt tilpas- set fysisk aktivitet i lett til moderat intensitet. Praktisk oppfølging fra fagpersoner som fysioterapeuter kan hjelpe personer med FTAAD å komme i gang og opprett- holde gode treningsvaner. Internasjonale evidensbaserte retningslinjer er etterspurt. Nøkkelord : Voksne, Loeys-Dietz’ syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos’ syndrom, Marfans syndrom, fysisk aktivitet, trening, restriksjoner, oversiktsartikkel. Gry Velvin , cand.polit. Phd, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. gry.velvin@sunnaas.no. Heidi Johansen , ergoterapeutspesialist, MSc, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. heidi.johansen@sunnaas.no. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 23. november 2021. Ingen interessekonflikter oppgitt. Merknad: Delt 1.forfatterskap mellom Velvin og Johansen. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. Innledning Personer med familiære thorakale aortaaneurismer og aor- tadisseksjoner (FTAAD) får ofte råd om restriksjoner knyt- tet til fysisk aktivitet (1-3). Gjennom kliniske erfaringer og forskning ser vi at mange personer som lever med disse diagnosene opplever utfordringer med å omsette slike råd til hverdagspraksis (1,4,5). Dette kan føre til inaktivitet og stillesittende livsførsel, noe som er helsemessig uheldig (6). For å kunne bidra til å utvikle et best mulig tilbud til denne gruppen, er det viktig å få en oppdatert oversikt over hvor dette kunnskapsfeltet står. FTAAD er betegnelsen på en gruppe arvelige binde- vevstilstander med høy risiko for utvidelse (dilatasjon/ aneurisme) eller rift (disseksjon) i hovedpulsåren (aorta) fordi bindevevet er svekket (7,8). De vanligste tilstandene inkluderer Marfans syndrom (MFS), Loeys-Dietz’ syn- drom (LDS) og vaskulær Ehlers-Danlos’ syndrom (vEDS) (7,8). Siden det finnes bindevev i hele kroppen, kan flere organsystemer være påvirket, blant annet hjerte- og karsys- temet, muskel- og skjelettsystemet, indre organer og synet. Symptomene for hver av diagnosene kan variere fra person til person, opptre i ulik grad og i ulike kombinasjoner, og de kan utvikle seg over tid (7,8). Gjeldende internasjonale retningslinjer angående fysisk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy