Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 59 Thoresen L, Rugseth G og Bondevik H: Fenomenologi i helsefaglig forskning Universitetsforlaget  Oslo 2020  140 sider  319 kr ISBN 9788215028897  Boken er skrevet til hjelp for studenter ved master- og doktorgradsnivå med tanke på oppgaveskrivning relatert til fenomeno- logisk tilnærming innen helsefag.  Med min bakgrunn som kliniker opp- levde jeg boken som nyttig for reflek- sjon rundt forholdet mellom pasient og behandler.  Jeg bruker ordet forsker nedenfor, men under min lesning av boken tenkte jeg ofte på meg selv som kliniker når ordet forsker ble brukt, dette fordi det omtalte var relevant for min behandlingssituasjon når det gjaldt beskrivelsen av pasienters virkelighet.  Forfatterne Lisbeth Thoresen, Gro Rugseth og Hilde Bondevik er utdannet henholdsvis sykepleier, fysioterapeut og idehistoriker. Alle tre forfatterne har lang erfaring i å veilede studenter som vil skrive oppgaver knyttet til helse og sykdom.  Boken består av tre deler med underka- pitler. Del 1 er en introduksjon til fenome- nologien, mens del 2 tar opp hva feno- menologi er. I tredje del omtales sentrale fenomenologiske tenker.  Fenomenologisk tilnærming er ingen enhetlig filosofisk tilnærming. Likevel er den ment å utfylle en naturvitenskapelig tilnærming der det som teller er kun det som kan måles. Førstepersonsperspektivet er sentralt. Med dette menes hvordan den enkelte person opplever situasjonen han/ hun er i, også kalt livsverdenen. Det kan være hvordan personen opplever å leve med en sykdom, men også hvordan han/ hun opplever å bli møtt av helsevesenet. Kroppen er sentral og kan ikke tenkes bort, kroppen er til stede i alt. Det skrives et sted om kroppslige og emosjonelle reaksjoner i teksten. Gjennom denne beskrivelsen deles kropp og emosjoner opp. Man kan ikke tenke følelser uten «samtidig kropp», uten at dette blir ufullstendig. Et engelsk uttrykk er «embodied mind». Det vil være mer dekkende.  Boken er rik på eksempler på hvordan pasientperspektivet blir oversett til fordel for en såkalt objektiv vurdering av perso- nens helsetilstand og/eller en vurdering der kun behandlerens vurdering av situasjonen gis betydning.  Uansett hva man studerer er oppmerk- somheten rettet mot noe bestemt som skal utforskes, og dette kalles intensjonalitet. Den som undersøker bringer også med seg en forforståelse; en forutinntatthet som kan være fordomsfull. Det har med forske- rens bakgrunn å gjøre. Skal jeg som fysiote- rapeut forske på hva andre fysioterapeuter gjør, tar jeg med mine egne erfaringer som fysioterapeut.  I fenomenologisk forskning brukes ofte intervju. Personen som spørres ut skal svare med sine egne erfaringer. Empati og innlevelse hos den som spør er viktig, fordi svarene er avhengig av den tillit som oppstår i situasjonen. En annen situasjon er observasjon, for eksempel av en avdeling på et sykehus. Her kan forskeren enten være i deltakende observasjon eller stå utenfor å betrakte. Her gis det mulighet for å se på samspillet mellom de som arbeider der. Erfaringer til det enkelte menneske er sentralt i fenomenologien, men også sam- spillet mellom flere personer, det som kalles intersubjektivitet. Både intervju og obser- vasjon gis det gode eksempler på i teksten, og refleksjon underveis og i ettertid.  Siste del av boken tar for seg sentrale fenomenologiske filosofer fra Husserl til moderne tid. Merleau Ponty omtales og interessant er det perspektivet Levi- nas bringer inn. Sentralt i hans filosofi er etikken og betoningen av at den andre er vesenforskjellig fra oss. Kanskje kan omslaget på boken illustrere dette. En bro binder sammen to forskjellige landområder. Områdene er aldri identiske og det vil alltid være en avstand mellom det som en bro bringer sammen, men det er en dialog.  To andre filosofer fra vår tid, Ca- rel og Tombs, har alvorlig sykdom, og disse utforsker blant annet hvordan tap av funk- sjon også innebærer tap av autonomi. Den som er interessert i å lese mer om dette, kan lese boken til Jan Grue: «Jeg lever et liv som likner andres».  Forfatterne bryr seg. De tror på betyd- ning av at pasientenes erfaringer bringes frem. De er engasjert i det de skriver, og bo- ken er samstemt til tross for tre forfattere. En lettlest bok som kan anbefales både til klinikere og studenter. Det kan få alle til å reflektere mer over hvordan vi virker på an- dre når vi forholder oss til syke mennesker, og i hvilken grad vi tar inn deres livsverden/ erfaringer.  Einar Hafsah l, spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF) Bok: Fenomenologi til fysioterapeuter www.follofuturafysio.no | www.alfacare.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy