Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 61 en av Norges første psykoanalytikere. Han hadde faktisk også en stilling ved Menninger foundation, i Topeka, USA fra 1949-51. Når det gjelder Bülow-Hansen jobbet hun i mange år på timebasis og hadde nok som kvinnelig fysioterapeut i sin tid ikke så mange muligheter til å søke ut. Hun var i det hele tatt avhengig av støtte fra leger for å drive arbeidet sitt. Uansett, NPMF praktiseres i dag i Danmark, Sverige, Brasil og Italia av fysioterapeuter som enten har fulgt kurs- rekker arrangert av norske psykomotorikere, tatt masterut- danning i Norge, eller funnet frem til litteratur og kurs på egenhånd. En av de sentrale tekstene i den nyere psykomo- toriske litteraturen er sågar oversatt til italiensk (9)! Dokumentasjon og forskning Men så var det dette med forskning, da. NPMF har vært en akademisk disiplin siden 2010 da det første masterstu- diet startet opp ved UiT, og det er ingen tvil om at vi bør forske mer. Det er heller ingen tvil om at den kunnskapen som er produsert gjennom en lang rekke masteroppgaver, flere doktoravhandlinger og et utall artikler har en hoved- tyngde innenfor kvalitativ metode. Det er absolutt tallmes- sige størrelser innenfor NPMF som kan være interessante å studere, men innenfor tilnærmingen har man både kli- nisk og akademisk vært mer opptatt av mening, enn av det som kan telles, måles og veies. Det er viktig å for eksempel undersøke bevegelsesutslag, fordi nedsatt bevegelighet kan tolkes forskjellig og gi ulike terapeutiske implikasjoner. Hvis man for eksempel vurderer det som sannsynlig at pasienten mangler strekk i kroppen på grunn av angst og depresjon, synes vi det i klinikken er viktigere å sammen med pasienten utforske hva det kan henge sammen med enn å måle akkurat hvor mange grader som mangler til fullt leddutslag. Og når denne pasientkategorien skal for- skes på, har man derfor oftest valgt metodiske strategier som for eksempel kan gi informasjon om hvordan pasien- ten tolker sin situasjon og sine plager, eller studert sam- spill mellom pasient og terapeut gjennom ulike former for observasjon. Og for at et arbeid skal tilfredsstille kravene til vitenskapelighet må det som kjent være sammenheng mellom problemfelt, teori og valg av vitenskapelig metode. Så når utgangspunktet er en interesse for det meningsbæ- rende, blir kvalitative strategier et naturlig valg. Dere spør hvordan klinisk kunnskap, teoretisk grunnlagstenkning og forskningsmetode er integrert i våre etter hvert tre master- utdanninger og om det ikke er diskusjon om dette blant studentene. Det kan jeg forsikre dere om at det er, og dette reflekteres også i pensumlistene og i masteroppgaver og andre studentarbeider. Når det er sagt, er det ikke vanskelig å forstå at dere et-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy