Fysioterapeuten 1-2022

FYSIOTERAPEUTEN 1/22 67 fører til mer hissighet og så videre. Uenighet er nødvendig for utvikling, og Mintzberg (7) påpeker sågar at man trenger både konflikt og aggresjon i innovative organisasjoner. Samtidig sier Edmondson og Smith (8) at et visst konfliktnivå kan være nødvendig, men blir konflikter stående over tid, kan de utvikle seg til rela- sjonelle konflikter. Dette kan sees i sammenheng med sir- kulært samspill, dersom ikke uenigheten brukes funksjo- nelt, vil det kunne utvikles en negativ spiral som forsterker uønsket samspill. Psykologisk trygghet Amy Edmondson (9) lanserte begrepet «psykologisk trygg- het», og sier at psykologisk trygghet er viktig for kvalitativt gode helsetjenester. Psykologisk trygghet i organisasjoner handler om at man opplever en åpenhetskultur. Uenighet og diskusjon blir verdsatt som drivstoff til utvikling og ikke bensin på konfliktbål. I organisasjoner med stor grad av psykologisk trygghet er terskelen for at uenighet utvikler seg til relasjo- nelle konflikter høy. Organisasjoner med lite psykologisk trygghet har trolig hierarkier for meningsytring. Noens meninger, verdsettes høyere enn andres. Organisasjoner med lite psykologisk trygghet preges av fryktkultur og konflikter. Som du svarer spør jeg Mine resultater viser at det er personavhengig om man velger å gi en tilbakemelding eller ikke. Samtidig vet vi at uenighet er bra for utvikling. Dersom klimaet for å hånd- tere og gi tilbakemelding, som kan oppfattes vanskelig, er dårlig, vil det føre til at tjenestene har dårligere kvalitet. I tjenestene er det en felles interesse for å ha god kvalitet. Vi bør da velge å øve og lage retningslinjer for hvordan vi svarer opp uenighet. Dette gjelder både skriftlig og muntlig kommunikasjon. En kollega sa en gang til meg: «Når du skriver med store bokstaver og flere utropstegn, da roper du.» Dersom en kollega sier noe du er uenig, ville du ropt tilbake? Det er lite sannsynlig, og det er også lite sannsynlig at det å møte en uenighet med negativ atferd motiverer den som sier fra til å gjøre det neste gang. Hvordan den enkelte

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy