Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 56 Next Page
Page Background

16

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

AKTUELT

NFFs dominerende stilling i

Fysiofondet går mot slutten.

NMF og PFF vil ha sine egne

representanter i fondsstyret.

TEKST

og

FOTO

Dagrun Lindvåg

dl@fysio.no

FOND

til etter- og videreutdanning av fysio-

terapeuter (Fysiofondet) må derfor ha nye

vedtekter. Saken skal behandles på NFFs

landsmøte i november 2016, og skal etter

planen tre i kraft fra januar 2017.

Dette skjer etter krav fra Norsk Manuell-

terapeutforening (NMF) og Privatpraktise-

rende Fysioterapeuters Forbund (PFF). De

andre partene er fondsstyret, Norsk Fysio-

terapeutforbund (NFF), Helse- og omsorgs-

departementet (HOD) og Helsedirektoratet.

Kommunikasjonsenheten i HOD bekref-

ter i en e-post til Fysioterapeuten at arbeidet

er i gang, og at vedtektene skal godkjennes

av Helsedirektoratet før de eventuelt endres.

Stiller kompetansekrav

Styret i Fysiofondet sendte sitt forslag til

vedtektsendringer til Helsedirektoratet i no-

vember. Det nye i forslaget gjelder primært

styrets sammensetning og kompetansekrav.

Fondsstyret foreslår fire styremedlemmer

og to varamedlemmer oppnevnt av NFF, ett

medlem med personlig vara oppnevnt av

PFF og ett medlem med personlig vara fra

NMF. Videre foreslår fondsstyret å vedtekts-

feste at styremedlemmer og varamedlem-

mer ikke samtidig kan ha sentrale styreverv

i organisasjonene de er oppnevnt av.

Når det gjelder kompetansekrav, mener

fondsstyret at minst to medlemmer bør ha

doktorgradskompetanse, at ytterligere to

bør ha mastergrad eller tilsvarende, og at

minst ett styremedlem skal være i daglig ar-

beid som fysioterapeut.

Alle autoriserte fysioterapeuter, uavhen-

gig av hvilken organisasjon de er medlem i,

Fysiofondet tar enda flere skritt

bort fra NFF

Slik begynte det

n

Det var Norsk Fysioterapeutforbund

(NFF) som forhandlet frem opprettel-

sen av Fondet, som er hjemlet i Lov om

folketrygd. De første vedtektene ble

vedtatt av NFFs landsstyre i 1974, og

forbundet valgte representanter til fonds-

styret første gang i 1975. Konstituerende

møte fant sted 28. august 1975. NFFs

utdanningssekretær var de første årene

også sekretær for Fondet. I 1984 ble det

etablert et eget sekretariat for Fondet, og

Fondet ble da en egen juridisk enhet.

SØKNADER

– Fondsstyret har opptrådt uavhengig i betydningen av at alle søkere, uansett medlemskap, kan få tildelt midler. Organisasjonstilknytning er ikke

et tema i behandlingen av søknader, sier styreleder Nina Emaus.