Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

23

Artikkelen bruker eksempler fra fysioterapi til

å illustrere helseøkonomisk evaluering.

Kort sagt

• Artikkelen kan gi personer som arbeider

med fysioterapi en innføring i helse-

økonomi.

• Bedret innblikk i helseøkonomi kan bidra

til flere helseøkonomiske evalueringer

innenfor fysioterapi.

• Artikkelen kan i så måte bidra til større

forståelse for prioriteringsspørsmål.

sioterapeuten vurderer at den ene pasienten

har større behov og nytte av trening og opp-

følging, og det kan ende med at den andre

pasienten får mindre behandlingstid. Et sy-

kehus kan bevilge mer penger til en avdeling

på bekostning av en annen, fordi det vil bed-

re behandlingslinjen for en pasientgruppe.

Prioritering av helsetiltak innebærer at de

tiltakene som ikke blir prioritert blir utsatt

eller aldri innført. For at prioriteringsbeslut-

ninger skal gjøres på en ryddig og oversikt-

lig måte, er det viktig at gode og oversiktlige

analyser legges til grunn for beslutninger og

ikke bare anekdotisk kunnskap. Helseøko-

nomisk evaluering er et verktøy til støtte for

slike beslutninger.

Planlegging av en helseøkonomisk

evaluering

Utgangspunktet for en helseøkonomisk

evaluering er å definere hvilke tiltak som

skal sammenliknes, det vil si identifisere

problemstillingen. Hvilke tiltak som velges

kan baseres på egen praksis og erfaring, eller

være basert på funn i litteraturen. I noen til-

feller ønsker man å prøve ut noe som ingen

andre har prøvd før, mens andre ganger kan

det være gjort tilsvarende studier i en annen

klinisk setting eller i et annet land. Alle disse

situasjonene kan være utgangspunkt for en

studie. I denne artikkelen vil vi ta for oss

et tenkt eksempel med behandling av me-

niskskader med fysioterapi, hvor gruppebe-

handling har vært en vanlig måte å behandle

på. Nå ønsker vi å se om individuell behand-

ling er et bedre alternativ. Pasientgruppen

er personer over 50 år som ikke er spesielt

fysisk aktive, og som har blitt vurdert til at

de ikke skal opereres.

Med dette som utgangspunkt blir pro-

blemstillingen: «Er individuellbehandling

med fysioterapi en kostnadseffektiv behand-

ling av meniskskader hos pasienter over 50

år sammenlignet med gruppebehandling?».

Gruppebehandling er referansebehandling,

det vil si at vi betrakter gruppebehandling

som standard behandling i dag og vi ser på

kostnader og effekter av individuell behand-

ling i forhold til gruppebehandling. I noen

helseøkonomiske evalueringer vil «ingen

behandling» være naturlig referansebehand-

ling, men i vårt tilfelle er ikke det et relevant

alternativ. Etter at vi har definert tiltakene

som skal sammenliknes, starter arbeidet

med å beskrive hvilken type studie vi skal

gjøre og hvordan den skal utføres.

Metode

I en helseøkonomisk evaluering skal vi sam-

tidig vurdere kostnader og effekter av to el-

ler flere tiltak, og det må derfor innhentes

relevante data. I vårt eksempel diskuterer

vi en evaluering i sammenheng med en ef-

fektstudie hvor helseøkonomisk evaluering

er et av delprosjektene. Gullstandarden for

å måle effekter av nye tiltak er randomiserte

kontrollerte studier (RCT). I eksempelet

vårt vil pasientene randomiseres til enten

individuell behandling eller til gruppebe-

handling. Både individuell behandling og

gruppebehandling omfatter øvelser under

veiledning av en fysioterapeut to ganger i

uka i 12 uker. Valg av tidsperiode som stu-

dien skal foregå i er viktig, og vi må sikre

at alle relevante endringer fanges opp. I vår

tenkte studie har vi valgt oppfølging på ett

år. Når vi har definert hvilke tiltak som skal

sammenlignes og beskrevet hvordan studien

skal utføres, må vi ta stilling til hvordan data

for kostnader og helseeffekter skal innhentes

og hvordan de skal estimeres.

Kostnader

Kostnadsestimeringen består av tre deler:

Identifisering

,

kvantifisering

og

verdsetting

,

hvor identifisering omhandler hvilke kost-

nadsfaktorer som skal inkluderes i analyse-

ne, kvantifisering om hvordan de skal telles

opp og samles inn, mens verdsetting består

i hvordan vi skal prissette de enkelte kost-

nadskomponentene. I Tabell 1 har vi samlet

de kostnadene vi har identifisert, kvantifi-

sert og verdsatt for behandling av menisk-

skader, fordelt etter de to typene behandling.

Siden dette er et eksempel, har vi valgt få

kostnadskomponenter for å gjøre fremstil-

lingen enklere.

For å identifisere kostnadene kartlegger vi