Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

27

Referanser

1. NOU 2014:12. Åpent og rettferdig - prioriteringer

i helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet,;

2014.

2. Helsedirektoratet. Økonomisk evaluering av helsetil-

tak – en veileder. Oslo: Helsedirektoratet; 2012.

3. Lærum E, Brage, Søren., Ihlebæk, Camilla., Johnsen,

Kjetil., Natvig, Bård., Aas, Eline. Et muskel- og skjelett-

regnskap: Forekomst og kostnader knyttet til skader,

sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Oslo: Oslo universitetssykehus – Ullevål, 2013.

4. Holm I. Helseøkonomisk evaluering av fysioterapi-

behandling i primærhelsetjenesten – En metodestudie.

Oslo: Universitetet i Oslo; 2013.

5. Coons SJ, Rao S, Keininger DL, Hays RD. A compa-

rative review of generic quality-of-life instruments.

PharmacoEconomics. 2000;17(1):13-35.

6. Brazier J, Ratcliffe, J., Salomon, J.A., Tsuchiya, A.,.

Measuring and Valuing Health Benefits for Economic

Evaluation. Oxford: Oxford University Press; 2007.

7. Hunink M, Glasziou P, Siegel J, Weeks J, Pliskin J,

Elstein A, et al. Decision making in health and medicine:

Intergrating evidence and values. Cambridge: Cam-

bridge University Press; 2001.

8. Drummond M, Sculpher MJ, Torrance GW, O’Brien

BJ, Stoddart GL. Methods for the Economic Evaluation

of Health Care Programmes. 3 ed. New York: Oxford

University Press; 2005. 379 p.

Title: Health Economic Evaluation in Physiotherapy

Abstract

n

Introduction

: Health economic evaluation is a method used to show the consequen-

ces for both costs and health outcomes when considering new health technologies. In

the wake of the latest official report on priorities in the health services this method is

relevant and important to understand.

n

Main part

: The article goes through a hypothetical health economic evaluation of two

physiotherapeutic treatments for meniscal injury. The structure of the article is based

on how such evaluations are conducted, step by step. We describe the planning of a

study, collecting data, estimating costs and health outcomes, sensitivity analysis, and

presentation of results.

n

Conclusion

: We sum up and provide suggestions for further reading.

n

Keywords

: Health economic evaluation, physiotherapy, cost-effectiveness analysis.

Norske myndigheter benytter to

politiske virkemidler for å kontrol-

lere helsekostnadene; innsatsstyrt

finansiering (ISF) og tilgangen på

pleie- og omsorgstjenester. Hvor-

dan påvirker dette sykehusenes

ressursbruk? 

TEKST

John Henry Strupstad

js@fysio.no

DEN

raske økningen i antallet eldre i Norge

representerer en rekke utfordringer gjen-

nom økt behov for primære og sekundære

helsetjenester, noe som igjen resulterer i

økte helsekostnader. Målet med en fersk

doktorgradsavhandling var å undersøke

hvordan disse to politiske virkemidlene

påvirker sykehusets ressursbruk knyttet til

eldres bruk av helse- og omsorgstjenester.

Dette skriver Universitetet i Oslo i en pres-

semelding.

Liggetid 

I artikkel 1 ser forskerne på hvorvidt ISF

påvirker liggetiden. Endringene som gjen-

nom årene har vært på ISF-satsen danner

grunnlag for å analysere dette. Resultatene

viser at økt ISF-sats gir kortere liggetid,

men at effekten for de pasientgruppene

som her er analysert er marginal.

Reinnleggelse 

Artikkel 2 analyserer om ISF-satsen påvir-

ker reinnleggelsesraten i sykehus. Resulta-

tene viser at ISF-komponenten ikke hadde

noen effekt på reinnleggelsesraten, og at

pasientspesifikke faktorer var de viktig-

ste forklaringsvariablene for å forutsi den

akutte reinnleggelsesraten.

Tilgang og ressursbruk 

I artikkel 3 analyseres sammenhengen

mellom tilgang på pleie- og omsorgstje-

nester i kommunen og sykehusets res-

sursbruk. Spørsmålet forskerne ønsker å

belyse er hvorvidt sykehusets ressursbruk

vil reduseres når tilgangen på kommunale

pleie- og omsorgstjenester øker. Resulta-

tene viser at en større tilgang på pleie- og

omsorgstjenester er assosiert med kortere

liggetid, flere innleggelser og høyere DRG-

poeng i sykehus.

Jun Yin disputerte 23. november 2015

ved Institutt for helse og samfunn, det me-

disinske fakultet, UiO. Tittel på avhandlin-

gen er «Activity-based financing, primary

care capacity, and hospital use among

the elderly in Norway».

Kilde: Universitetet i Oslo.

Innsatsstyrt finansiering i sykehusene

DRG

Diagnoserelaterte grupper (DRG) er

et pasientklassifiseringssystem hvor

sykehusopphold eller polikliniske

konsultasjoner i somatiske institusjoner

klassifiseres i grupper som er medisinsk

meningsfulle og ressursmessig tilnær-

met homogene.

DRG prøver å håndtere en kompleks

virkelighet, hvor pasienter har tusenvis

av ulike diagnoser og like mange ulike

behandlinger. Alle pasienter kan klassi-

fiseres ved dette systemet. I stedet for

antall opphold, brukes antall DRG-poeng

som aktivitetsmål.

DRG gir en oversiktlig beskrivelse av

aktiviteten ved sykehusene. Systemet

gjør det også mulig å sammenligne

sykehus, selv om disse skulle behandle

helt ulike pasienter.

Kilde: Helsedirektoratet.