Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 56 Next Page
Page Background

28

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

FAG

SAMMENDRAG

Skrevet av

Silje Halvorsen Sveaas

, fysiote-

rapeut PhD. og

Hanne Dagfinrud

, fysiote-

rapeut, professor, ved Nasjonal kompetan-

setjeneste for revmatologisk rehabilitering,

Diakonhjemmet Sykehus og avdeling for

helsefag, Institutt for helse og samfunn,

Universitetet i Oslo.

Pasienter med spondyloartritt (f. eks. Bekh-

terevs sykdom) har tradisjonelt blitt an-

befalt tøyeøvelser og bassengtrening som

treningsaktiviteter. Nå ønsker forskere ved

Diakonhjemmet Sykehus å se nærmere på

høyintensiv kondisjons- og styrketrening

som behandling for denne pasientgruppen.

Bakgrunn for studien

Spondyloartritt (SpA) er en samlebetegnelse

på flere kroniske inflammatoriske sykdom-

mer, blant annet Bekhterevs sykdom og pso-

riasisartritt (1). Aksial spondyloartritt er en

undergruppe av spondyloartritt og inklude-

rer både pasienter med røntgenforandringer

(oppfyller diagnosekriteriene til Bekhterevs)

og de uten røntgenforandringer i iliosacral-

ledd. Aksial SpA rammer hovedsaklig rygg-

søylen og bekkenledd og kjennetegnes ved

inflammatorisk ryggsmerte, stivhet, redu-

sert bevegelighet og utmattelse («fatigue»)

(2). Sykdommen debuterer oftest i ung vok-

sen alder (1).

Fysioterapi med veiledet trening anbe-

fales som en hjørnestein i behandlingen av

SpA (3). En gjennomgang av forsknings-

studier viser at det er effekten av bevegelig-

hetstrening som i hovedsak har vært studert

(4). Den kliniske vurderingen har vært at

høyintensiv trening vil kunne gi et oppbluss

i sykdomsaktiviteten, uten at det har vært

vitenskapelig bekreftet.

Ny forskning viser at pasienter med SpA

har en høyere forekomst av hjerte- og kar-

sykdommer sammenlignet med normalbe-

folkningen (5).

Hos friske voksne er det vist at kondi-

sjons- og styrketrening kan forebygge hjer-

te- og karsykdommer (6), og at kondisjons-

trening kan dempe betennelse hos personer

med lavgradige betennelsessykdommer (7).

Resultatene av en pilotstudie viste at høyin-

tensiv trening reduserte sykdomsaktiviteten

og risikoen for hjerte- og karsykdommer

hos SpA pasienter (8). Derfor er hensikten

med denne studien å undersøke effekten

av høyintensiv trening på sykdomsaktivitet

(betennelse og symptomer) og hjertekarhel-

se i en større gruppe pasienter.

Metode

Studien har et randomisert kontrollert mul-

tisenter design og utgår fra Diakonhjemmet

Sykehus i Oslo. En forskergruppe bestående

av fysioterapeuter, revmatologer og kardio-

loger sammen med fysioterapeuter ved rev-

matologiske avdelinger på fire ulike sykehus

(Diakonhjemmet Sykehus, Martina Han-

sens Hospital, Haukeland Universitetssyke-

hus og Universitetssykehuset i Nord-Norge)

har planlagt gjennomføringen av studien.

Basert på styrkeberegninger vil totalt 100

deltakere inngå i studien. Deltakerne gjen-

nomgår en undersøkelse ved de enkelte

sykehusene, og etter dette blir de tilfeldig

fordelt til en treningsgruppe eller kontroll-

gruppe. Hvilken gruppe deltakeren havner i

kan ikke påvirkes verken av forskerne eller

deltakerne, men bestemmes av en statistiker

som ikke møter deltakerne. Alle deltakere

kommer deretter inn til testing etter tre og

seks måneder.

Hovedutfallsmålet i studien er det pasi-

entspesifikke utfallsmålet for sykdomsak-

tivitet Ankylosing Spondylitis Disease Ac-

tivity Score (ASDAS) som er en samleskår

basert på selvrapportering av symptomer og

en blodprøve som måler grad av betennelse

i kroppen (CRP). Sekundære utfallsmål in-

kluderer blant annet analyse av inflamma-

sjonsmarkører i blodet (cytokiner), hjerte-

karhelse, fysisk form og generell helse.

Fysioterapeuter veileder trenings-

intervensjonen

Deltakerne i treningsgruppen deltar på kon-

disjons- og styrketrening tre ganger i uken

i 12 uker, veiledet av fysioterapeut på sitt

lokale sykehus. Treningsprogrammet blir

individuelt tilpasset den enkeltes forutset-

ninger og fysiske form. Kontrollgruppen

oppfordres til ikke å endre sitt fysiske akti-

vitetsnivå.

Det er et viktig poeng at pasientene skal

veiledes av fysioterapeuter under trenin-

gen. Mange med SpA vil oppleve smerter

og usikkerhet knyttet til trening, og de kan

ofte oppleve økte smerter ved oppstarten av

Ny studie om høyintensiv trening og sykdomsaktivitet

ved spondyloartritt

ILLUSTRASJONSFOTO

Diakonhjemmet sykehus.