Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 56 Next Page
Page Background

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

31

Som fysioterapeut er jeg generelt veldig opptatt

av fysioterapeutens rolle i tverrfaglige team.

brystkreftpasienter. Jeg vet også at det gjøres

forskning på området. Så mine spørsmål og

kommentarer går ikke til dem, men til leder-

ne som bestemmer hvem som skal være med

i behandlingsteamet etter brystbevarende

kirurgi? Jeg mener bestemt at det er mange

som ville ha nytte av en veiledningssamtale,

samt eventuelt en oppfølgingssamtale etter

et slikt inngrep. En kollega fortalte nettopp

at hun akkurat har hatt en pasient som var

henvist for en problemstilling, men som

også hadde smerter og nedsatt bevegelse i

skulder etter brystkreftoperasjon. Pasienten

fikk behandling for sin skulder og ble fysio-

terapeuten evig takknemlig fordi pasienten

hadde trodd at bevegelsen i skulderen kom

til å forbli nedsatt. Antagelig finnes det flere

som henne.

Jeg vet også at både Ullevål og Radium-

hospitalet har «Pusterommet» med tilbud

om individuell veiledning og gruppetrening

og yoga. Men for å komme dit må man ha

rekvisisjon fra lege, noe som kan oppleves

som en barriere for noen

Som fysioterapeut er jeg generelt veldig

opptatt av fysioterapeutens rolle i tverrfag-

lige team. Jeg mener at vi med vår kompe-

tanse om bevegelse og sykdomsprosesser

har en unik kunnskap å tilføre teamet. Jeg

tok det faktisk som en selvfølge at jeg ville få

tilbud om samtale med fysioterapeut i løpet

av oppfølgingen etter brystkreftoperasjonen

med tanke på ulempene et slikt inngrep kan

medføre.

Det er to grunner til at jeg skriver dette

innlegget. For det første med tanke på alle

de som uten grunn lever med plager/smer-

ter etter brystkreftoperasjon som en fysiote-

rapeut meget sannsynlig kunne ha redusert.

Det har kanskje ikke så mye å si for overle-

velsen, men jeg er sikker på at det har mye å

si for livskvaliteten (egen erfaring!). For det

andre på grunn av en generell bekymring for

faget vårt innen sykehus; at andre fagprofe-

sjoner tar over våre områder. Jeg stiller der-

for følgende spørsmål:

1. Hvorfor er det ikke tilbud om

veiledningssamtale(r) med fysioterapeut et-

ter brystkreftkirurgi ved OUS?

a) Er det fordi det ikke finnes evidens for

individuelle råd?

b) Er det for få fysioterapeuter innen fag-

feltet?

c) Er det et økonomisk spørsmål?

2. Hvis 1 a, stimuleres det til forskning på

det?

3. Hvem har ansvaret?

4. I eventuell påvente av evidens, kaster vi

babyen ut med badevannet?

5. Jeg fikk flere tilbud om å snakke med sy-

kepleiere underveis, både når det gjaldt hud-

behandling evt. sårbehandling, eller emo-

sjonell støtte. Jeg hadde ikke behov for dette

tilbudet. Men jeg undrer på om vi fysiotera-

peuter har noe å lære av sykepleierne med

tanke på å være litt mer på tilbudssiden?

6. Hvordan er det med fysioterapitilbud et-

ter brystkreftoperasjon ved de andre syke-

husene i Norge?

ILLUSTRASJONSFOTO

Colourbox.com