Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 56 Next Page
Page Background

Omtalt av

Dahm KT

og

Giske L

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Trening for gravide med rygg- og bekkenleddsmerter fører trolig til at færre

rapporterer smerte og at færre rapporterer sykefravær relatert til smerte. Tre-

ning fører muligens til en moderat reduksjon av smerter og bedring av daglig

funksjonsevne hos gravide med ryggsmerter. Dette viser en nylig utgitt syste-

matisk oversikt fra Cochranesamarbeidet.

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk

vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske

feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recom-

mendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumenta-

sjonen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy (

JJJJ

), middels (

JJJm

), lav (

JJmm

), eller svært lav kvalitet

(

Jmmm

). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Trening gir gravide mindre rygg- og bekkenleddsmerter

og bedre funksjon

34

FYSIOTERAPEUTEN 10/15

Bakgrunn

Det er vanlig at kvinner får rygg- og bek-

kenleddsmerter under svangerskapet. For

noen kvinner kan smertene gå utover

daglige aktiviteter slik som for eksempel

gange, løft, trappegang, husarbeid og fri-

tidsaktiviteter. Det er antatt at omtrent

45 prosent av de gravide rapporterer om

rygg- eller bekkenleddsmerter, og omtrent

en fjerdedel har plager i en slik grad at de

søker medisinsk hjelp. En tredel av syke-

meldingen hos kvinner mellom 20 og 35 år

skyldes plager i svangerskapet, av disse er

rygg- og bekkenleddsmerter den vanligste

årsaken. Rygg- og bekkenleddsmertene

kan opptre sammen, eller hver for seg, og

det kan være vanskelig å lokalisere nøyak-

tig hvor smertene kommer fra. Det finnes

kliniske tester som antas å kunne differen-

siere mellom rygg- og bekkenleddsmerter,

men det finnes ingen gullstandard.

Gravide med rygg- og bekkenledd-

smerter bør få informasjon om hvordan

man best kan håndtere smertene og henvi-

ses til fysioterapeut ved behov. Behandlin-

gen kan være øvelser på land og eventuelt

i vann, yoga, bruk av støttebelter og ledd-

mobilisering.

Hva sier forskningen?

Denne systematiske oversikten oppsum-

merer funn fra studier som har undersøkt

ulike tiltak for å forebygge og behandle

korsrygg- og bekkenleddsmerter hos gra-

vide. Nedenfor vises resultatene fra studier

som har sammenlignet trening i tillegg til

vanlig behandling med vanlig behandling.

Forfatterne av oversikten hadde gruppert

studiene etter hvorvidt de gravide hadde:

1. Rygg- og bekkenleddsmerter 2. Rygg-

smerter. 3. Bekkenleddsmerter. Studiene

viste at:

For gruppe 1:

• Trening for gravide med rygg- og

bekkenleddsmerter fører trolig til at

færre rapporterer smerte (

JJJm

)

• Trening for gravide med rygg- og

bekkenleddsmerter fører trolig til at

færre rapporterer sykefravær relatert

til smerte (

JJJm

)

For gruppe 2:

• Trening for gravide med ryggsmerter

fører muligens til moderat reduksjon

av smerte og bedring av daglig funk-

sjon (

JJmm

)

For gruppe 3:

• Vi vet ikke om trening for gravide

med bekkenleddsmerter fører til at

færre rapporterer smerte enn om de

får vanlig behandling (

Jmmm

)

Tilliten til resultatet ble vurdert til å være

middels kvalitet (gruppe 1) og lav kvalitet

(gruppe 2). Det ble trukket for heteroge-

nitet (ulikhet) mellom studiene, manglede

blinding og uklarhet rundt randomise-

ringsprosedyren. For gruppe 3 ble tilliten

til resultatene vurdert til å være svært lav

fordi det i tillegg også var få studier med

få deltakere.

Hva er denne informasjonen

basert på?

Totalt inngikk 34 randomiserte kontrol-

lerte studier og 5.121 inkluderte personer

i oversikten. Tretten studier hadde inklu-

dert gravide med rygg- og bekkenledd-

smerter (gruppe 1), 15 studier inkluderte

gravide med ryggsmerter (gruppe 2) og

seks studier inkluderte gravide med bek-

kenleddsmerter (gruppe 3). Det var varia-

sjon i hvor langt kvinnene var kommet i

svangerskapet (fra 12 til 38 uker). Trenin-

gen besto blant annet av bekkenbunnstre-

ning, styrkeøvelser for mage og rygg og

tøyningsøvelser.

Gruppe 1: Fire studier med 1.176 del-

takere undersøkte gravide med rygg- og

bekkenleddsmerter som trente fra åtte til

12 uker. Det var færre gravide i trenings-

gruppen enn i kontrollgruppen som rap-

porterte smerte etter at treningen var av-

sluttet (RR 0,66, KI fra 0,45 til 0,97). To av

studiene (1062 deltakere) målte også antall

gravide som rapporterte at de hadde hatt

sykefravær på grunn av rygg- og bekken-

leddsmerter. Det skilles altså ikke på hvor

lenge de har vært borte fra jobb. Det var

færre gravide i treningsgruppen enn i kon-

trollgruppen som hadde hatt sykefravær i

løpet av treningsperioden (RR 0,76, KI fra

0,62 til 0,94). En av studiene var gjennom-

ført i Norge.

Gruppe 2: Sju studier med 645 delta-

kere undersøkte gravide med ryggsmerter

som trente fra fem til 20 uker. Smerte ble

målt med ulike måleinstrument og ska-

laer. To av studiene målte også evne til å

utføre daglige aktiviteter. Studiene brukte

henholdsvis Roland Morris Disability Qu-

estionnaire og Oswestry Disability Index.

Gravide i treningsgruppen rapporter min-