Fysioterapeuten 10-2017

10 FYSIOTERAPEUTEN 10/17 AKTUELT HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Arbeidet med ny programplan for fysioterapistudiet har fått konfliktnivået til å øke på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). TEKST og FOTO Kai Hovden kh@fysio.no ETTER hva Fysioterapeuten kjenner til er frontene steile mellom ansatte og ledelsen på Institutt for fysioterapi ved HiOA. Det er ønsket om å slå sammen studieretningene fysioterapi og mensendieck det dreier seg om, hvor studieretning mensendieck verken er representert i programplanarbeidet eller styringsgruppen, ifølge våre kilder. Mensendieckerne frykter at deres faglige særegenhet vil slukes ved en sammenslåing, spesielt som følge av at emnet ikke vil bli tilstrekkelig belyst i en eventuell ny studie- modell. Klart mål, uklart kommunisert? Ut fra dokumenter Fysioterapeuten har fått innblikk i, ser det ut til at arbeidet med sam- menslåing av studieretningene har pågått over flere år. Dette går frem av en rapport bestilt fra konsulentfirmaet Agenda Kapu- ang, som har sett på hvordan HiOA kan levere en fysioterapiutdanning som ivare- tar institusjonens samfunnsoppdrag, se sak neste side. Ansatte vi har vært i kontakt med mener presset mensendieckutdanningen nå settes under er en direkte følge av anbefalingene i denne rapporten, mens det oppleves som uklart hvem som har bestilt rapporten fra Agenda Kapuang. Et høgskolestyrevedtak fra 2006 går imot sammenslåing av studieretningene, og det ser ikke ut til at saken har vært styrebehand- let siden. Flere stiller seg derfor spørrende til hvorvidt dekan og instituttleder har dekning for å starte sammenslåingsprosessen på nytt. Flere frykter for studieretning mensen- diecks fremtid, som har vært skjermet av et stortingsvedtak fra 1979, da staten tok over driften av Norsk Mensendieckskole A/S, og det nevnte høgskolestyrevedtaket, se sak neste side. Ansatte Fysioterapeuten har vært i kontakt med uttrykker usikkerhet om hvor- vidt konsulentfirmaet ble gjort kjent med disse premissene da de startet sitt arbeid. Ulike kulturer Det skal være en kjent sak at samarbeidet mellom studieretning fysioterapi og studi- eretning mensendieck på langt nær funge- rer optimalt på HiOA. Her pekes det blant annet på dårlig utviklet delingskultur, liten grad av ressursdeling mellom studieretnin- gene og at motsetningene så å si sitter i veg- gene på høgskolen. Rapporten fra Agenda Kaupang hevder det har vært svak ledelse ved instituttet, at subkulturer har fått bestå og at autonomite- ten blant enkelte ansatte har gått på bekost- ning av utviklingsmuligheter. Ansatte sier til Fysioterapeuten at det må ryddes i kulturkonfliktene på instituttet før man kan få til en fruktbar sammenslåings- prosess, men man frykter samtidig at pro- sessen nå har gått så langt at den ikke lar seg stoppe. Manglende tillit til ledelsen skal være et sentralt problem. Flere skal ha fått problemer med å gå på jobb som følge av konfliktnivået, og man frykter at landets eneste tilbud innen men- sendieck vil forsvinne dersom sammenslå- ingen av studieretningene blir gjennomført. n Planarbeid setter sinnene i kok

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy