Fysioterapeuten 10-2017

20 FYSIOTERAPEUTEN 10/17 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Hensikt: Undersøke test-retest-reliabilitet for resultater fra Motorisk test i NUBU 4-16 for to testinger av samme fysioterapeut n Design: Kvantitative analyser av testskårer fra to testinger av samme barn. n Materiale og metode: Tjue barn ble testet med Motorisk test to ganger med to ukers mellomrom av samme erfarne fysioterapeut. n Resultat: Intraklassekorrelasjon 0,89 for totalskår og 0,84 for modellbasert persentil mellom de to testingene. n Konklusjon: Resultatene støtter at skårer fra Motorisk test i NUBU 4-16 viser høy test-retest-reliabilitet når erfarne fysioterapeuter tester samme barn to ganger. n Nøkkelord: Motorisk test i NUBU 4-16, test-retest-reliabilitet, reliabilitet og validitet, motoriske ferdigheter. Test-retest-reliabilitet til Motorisk test i NUBU 4-16 Harald Janson , psyko- log, fil.dr ., privat praksis ved Apexklinikken i Oslo og ansatt ved Västra Götalandsregionen, Sverige, harald@ apexklinikken.no. Grete Andrup , fysioterapeut og spesialpe- dagog, cand.san., tidligere seniorrådgiver ved Statped (til 2011). Denne vitenskapelige originalartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 17. oktober 2017. Artikkelen er basert på en studie godkjent av Regional Etisk Komite for medi- sinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør og Øst, saksnr. 2009/2170. Det opplyses om at forskningsarbeidet er utført uten finansiering og på forfatter- nes fritid. Artikkelforfatterne har utviklet testbatteriet NUBU 4-16. Testen ble utgitt på Universitetsforlaget i 2008. Artikkelfor- fatterne mottar royalty for solgte tester og holder kurs i NUBU 4-16. Innledning En god utredning er et godt utgangspunkt for tiltak. Tidlig utredning med standardi- serte, reliable og valide tester er viktig for å vurdere og identifisere barn med motoriske vansker. Nevromotorisk undersøkelse for barn og ungdom 4 -16 år (NUBU 4-16) er en relativ ny test. Den består av Motorisk test og Soft sign test (1-3). Motorisk test er standardisert og normert på et norsk befolkningsutvalg, i alt 274 barn, jevnt fordelt fra og med fire til og med 16 år. De sentrale aspektene av standardisering handler om å tilgodese at rammene for tes- ting og administrative prosedyrer er lik for alle personer som blir testet, samt å sørge for normer, som legges til grunn for tolk- ning av testutførelsen på en enhetlig måte. Det er viktig å dokumentere psykometriske egenskaper til en ny test. Psykometriske egenskaper gjelder validitet (i hvor stor grad testen måler det den antas å måle) og relia- bilitet (hvor nøyaktig, eller fri fra målefeil, målingen er) . Tidligere publiserte validitets- og relia- bilitetsfunn for Motorisk test i NUBU 4-16 inkluderer følgende: Kriterievaliditet for Motorisk test er undersøkt ved samsvaret mellom testresultat og alder, r =0,92 (1). Samtidig validitet for Motorisk test er un- dersøkt ved sammenligning av resultater fra Motorisk test med Movement Assessment Battery for Children-2. Vi fant en betyde- lig korrelasjon, r =0,68 (4). Interskårerrelia- bilitet er undersøkt ved samsvaret mellom

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy