Fysioterapeuten 10-2017

24 FYSIOTERAPEUTEN 10/17 fag Astrid Woodhouse , ph.d., fysioterapeut/ manuellterapeut og førsteamanuensis ved Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, St. Olavs hospital, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Astrid.woodhouse@ntnu.no Hilde Stendal Robinson , ph.d., fysiotera- peut/manuellterapeut og førsteamanuen- sis ved Avdeling for helsefag, UiO. Kari Anne Indredavik Evensen , ph.d., fysioterapeut og førsteamanuensis Insti- tutt for klinisk og molekylær medisin/ Institutt for samfunnsmedisin og syke- pleie, NTNU og Enhet for fysioterapitje- nester, Trondheim kommune. Ingebrigt Meisingset , ph.d., fysiotera- peut og post doktor, Institutt for sam- funnsmedisin og sykepleie, NTNU. Marit Thielemann , fysioterapeut og av- delingsingeniør, Avdeling for helsefag, UiO. Wenche Schrøder Bjorbækmo , ph.d., fysioterapeut og forsker, Institutt for helse og samfunn, UiO. Anne Elisabeth Hansen , fysioterapeut, leder for Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune. Nina Køpke Vøllestad , professor og instituttleder ved Institutt for helse og samfunn, UiO. Ottar Vasseljen , fysioterapeut og profes- sor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Denne fagkronikken ble akseptert 17.10.2017. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Fysioterapitjenesten i Norge er i endring og på flere måter i fremmarsj. Ny forskning fø- rer til utvikling og endring av retningslinjer. I senere tid har fysioterapi i primærhelsetje- nesten fått prioritet når nye forskningspro- sjekt igangsettes i Norge, noe som forventes å påvirke praksis. En fremtidsrettet pasien- treform med direkte tilgang til fysioterapi har fått bred støtte og trer i kraft 1. januar 2018. Direkte tilgang vil medføre at flere pa- sienter møter til fysioterapi uten henvisning fra en annen behandler (nå oftest fastlegen). Fysioterapeuter blir dermed mer tilgjenge- lige, men direkte tilgang stiller også nye krav til utøvelsen av fysioterapi. Primærkontakt En rolle som primærkontakt øker fysiotera- peutenes ansvar og setter høye krav til riktig beslutning om hvilke pasienter som skal be- handles, og hvilke som skal henvises videre. Direkte tilgang øker behovet for kommuni- kasjon mellom fysioterapeuter og annet hel- sepersonell, ikke minst med fastlegen. Dette for å sikre at alle pasientens behov ivaretas av rett instans, på rett nivå i helsevesenet og til rett tid. Økt behov for dokumentasjon og kunnskap Med de nye utfordringene øker behovet for dokumentasjon og kunnskap. Det hersker li- ten tvil om at helsevesenet står overfor tøffe prioriteringer. Gjennom HelseOmsorg21 fikk kommunene en lovpålagt plikt til å medvirke til og tilrettelegge for forskning (ifølge Lov om kommunale helse- og om- sorgstjenester). Stortingsmelding nr. 26 om Fremtidens primærhelsetjeneste (2014–15) understreker at helseledere i kommunen trenger data om tjenestenes innhold, aktivi- tet og resultater for å lede, styre, utvikle og forvalte de kommunale helsetjenestene. God dokumentasjon av fysioterapi i pri- mærhelsetjenesten har vært en utfordring. For at kommunene skal kunne gjennom- føre kunnskapsbaserte prioriteringer er dokumentasjon og statistikk av fysiotera- pitjenestens innhold viktig. Å kunne vise til god dokumentasjon av fysioterapeuters praksis vil kunne ha avgjørende betydning når kommunene skal fatte beslutninger om prioriterte helseoppgaver. Elektronisk registreringssystem Forskningsprogrammet FYSIOPRIM er fundert i primærhelsetjenesten, og har nett- opp til hensikt å framstille god dokumenta- sjon av fysioterapitjenester. Gjennom flere års arbeid har vi utviklet et elektronisk re- gistreringssystem med standardiserte spør- reskjemaer og kliniske tester spesielt til bruk for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Hovedmålet har vært å kunne registrere data om pasienter som behandles av fysiote- rapeuter, både kommunalt ansatte og privat- praktiserende, for å dokumentere praksis. Mange ivrige fysioterapeuter har vært invol- Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten – hva gjør vi egentlig? Primærhelsetjenesten utfordres av demografiske endringer og nye oppgaver. Fysioterapeuter har et stort behov for å dokumentere sin praksis, pasient- sammensetning og pasientens forløp. Kommunene trenger dokumentasjon av fysioterapitjenesten for å kunne gjennomføre kunnskapsbaserte priori- teringer. Samhandlingsreformen utfordrer helsepersonell til å samarbeide bedre. Kan et elektronisk registreringssystem løse flere behov? KRONIKK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy