Fysioterapeuten 10-2017

FAG BLIKK PÅ FORSKNING Kort oppsummert av Dahm KT og Denison E Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet Sirkeltrening i gruppe fører trolig til større mobilitet hos slagpasienter, i form av økt gangavstand, ganghastighet og bedret balanse. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evalua- tion (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjo- nen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( JJJJ ), middels ( JJJm ), lav ( JJmm ), eller svært lav kvalitet ( Jmmm ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Sirkeltrening øker mobiliteten hos personer med hjerneslag 28 FYSIOTERAPEUTEN 10/17 Bakgrunn I Norge er hjerneslag den tredje hyppigste dødsårsaken og den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre. Hjerne- slag fører ofte til en lammelse på den ene siden av kroppen, noe som igjen påvirker daglige aktiviteter, muligheten til å bo hjemme, delta i arbeidsliv og fritidsakti- viteter. Rehabiliteringen har som mål at slag- pasienten skal nå sitt optimale nivå når det gjelder fysisk og kognitiv funksjon, kommunikasjonsevne og sosial funge- ringsevne. Det er et økende antall per- soner som får hjerneslag og det er store utgifter forbundet med opptreningen. Re- habiliteringstjenesten har ett press på seg for å levere effektive tjenester som også er kostnadseffektive. Ulike former for fysioterapi har vist seg å ha positiv effekt på fysisk funksjon hos slagpasienter. Sirkeltrening i gruppe er en form for fysioterapi som består av tilpas- sede funksjonelle øvelser med fokus på re- petisjon. Fysioterapi i gruppe kan være ett middel til at slagpasienter får mer fysiote- rapi både på sykehus og i kommunen. Det er usikkert i hvor stor grad slagpasienter i Norge får tilbud om gruppetrening. Hva sier forskningen? Denne systematiske oversikten oppsum- merer funn fra studier som har under- søkt effekten av sirkeltrening i gruppe for voksne som har hatt hjerneslag. Nedenfor vises resultatene for sirkeltrening sam- menlignet med en kontrollgruppe. Kon- trollgruppen fikk ingen trening, tiltak som ikke innebar trening, som for eksempel undervisning eller standard behandling. Det viktigste utfallet var gangkapasitet. Studiene viste at: • Sirkeltrening bedrer trolig evnen til å gå lengre avstander hos slagpasienter ( JJJm ). • Sirkeltrening bedrer trolig maks gang- hastighet hos slagpasienter ( JJJm ). • Sirkeltrening bedrer muligens balanse og mobilitet hos slagpasienter ( JJmm ). Tilliten til resultatene ble vurdert til å være middels og lav. Det ble trukket for uklarheter rundt randomiseringen og manglende blinding av utfallsmåler i noen av studiene. Hva er denne informasjonen basert på? Totalt inngikk 17 randomiserte studier med til sammen 1.297 deltakere i oversik- ten. De fleste deltakerne bodde hjemme, pasientene var innlagt på sykehus i fire studier. Det var stor variasjon når det gjaldt tid etter slaget (fra en måned til mer enn ett år). Alvorlighetsgraden kan sies å variere fra mild til moderat, og de fleste kunne gå mer enn 10 meter uten person- lig støtte. Studien undersøkte effekten av sirkeltrening i gruppe hvor målet var å bedre mobiliteten. Varigheten av trenin- gen varierte fra fire til 24 uker, i en studie varte treningen i ett år. Pasienten på sy- kehus trente fra fem til sju ganger i uken, mens de hjemmeboende stort sett trente tre ganger i uken. Hver enkelt treningsøkt varte fra 30 til 90 minutter. Ti studier (835 deltagere) brukte 6 minutters gangtest for å måle gangkapa- sitet. Resultatene viste at dersom gjen- nomsnittlig ganglengde i kontrollgruppen er 236 meter, vil sirkeltreningsgruppen gjennomsnittlig gå 60,8 m lengre på seks minutter (95% KI fra 44,5 til 77 meter). Åtte studier rapporterte uønskede hen- delser (fall). Det var ikke statistiske for- skjell mellom gruppene ( Jmmm ), risikoen for å falle bør undersøkes nærmere. Det trengs mer robust forskning for å under- søke kostnadseffektivitet av sirkeltrening sammenlignet med standard behandling og betydningen av faktorer som alvorlig- hetsgrad og alder. Kilde: English C, Hillier SL, Lynch EA. Circuit class therapy for improving mobility after stroke . Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007513. DOI: 10.1002/14651858.CD007513.pub3. Les hele Cochraneoversikten her: http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1002/14651858.CD007513.pub3/full

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy