Fysioterapeuten 10-2017

FYSIOTERAPEUTEN 10/17 31 behandling dentene som kan svare. Resultatene i denne undersøkelsen er basert på spørsmålsekspe- rimenter som ser på: 1) forhold til offentlige prioriteringer av helsekø og 2) hvordan man ser på forskjellige begrunnelser for valg av behandling. Spørsmål 1 var delt i seks underspørs- mål (a–f) med 265–285 respondenter i hver gruppe. Respondentene i 1a og 1d ble brukt som kontrollgrupper for å undersøke for- holdet til offentlige prioriteringer slik de er i dag. I spørsmål 1b og 1e blir et familiemed- lem affisert av prioriteringene. I spørsmål 1c og 1f blir respondentene selv affisert av de offentlige prioriteringene. Spørsmål 2 var delt i tre undergrupper (a–c) med 523–564 i respondenter i hver gruppe. Respondentene i 2a ble brukt som kontrollgruppe, og vurderte et avslag av behandlingsønske gitt av en lege, uten yt- terligere begrunnelse enn at det ikke er rett behandling for pasienten. I spørsmål 2b og 2c blir behandlingsavslaget begrunnet med støtte fra henholdsvis nasjonal ekspertise og pasientorganisasjonen for den gjeldende sykdommen. Etikk Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Vest (2013/2217). Statistikk Stata versjon 12.0 ble brukt til å beregne sample mean (SM) og konfidensintervaller. Studiens statistiske beregninger er gjort av Medborgerpanelet, ved Sveinung Arnesen. Resultat Spørsmål 1 ble besvart av 1.637 responden- ter, randomisert til å svare på ett av de seks spørsmålene. Offentlige prioriteringer for avvikling av helsekøer ble undersøkt i spørs- mål 1a (SM 0.7442 CI 0.7169–0.7714) og 1d (SM 0.5226 CI 0.4877–5.576) (kontrollgrup- per). Spørsmål 1b (SM 0.7596 CI (0.7329– 0.7864) og 1e (SM 0.5560 CI 0.5208–0.5912) handler om hvordan synet på offentlige pri- oriteringer påvirkes om et familiemedlem blir påvirket av prioriteringene. Spørsmål 1c (SM 0.7600 CI 0.7341–0.7860) og 1f (SM 0.5818 CI 0.5465–0.6171) undersøker hvor- dan synet på offentlige prioriteringer påvir- kes når respondenten selv påvirkes av prio- riteringene. Spørsmål 2 ble besvart av 1.626 respondenter, randomisert til å svare på ett av tre spørsmål. I spørsmål 2a ble en pasient (respondenten) nektet en behandling av le- gen (SM 0.5009 CI 0.4774–0.5245). I spørs- mål 2b ble avslaget begrunnet med støtte i nasjonal ekspertise (SM 0.5361 CI 0.5117– 0.5604). I spørsmål 2c ble avslaget begrun- net med støtte fra både nasjonal ekspertise og pasientorganisasjonen til den gjeldende sykdommen (SM 0.5730 CI 0.5478–0.5982). Diskusjon Dette er antagelig første gang en eksperi- mentell spørreundersøkelse er brukt for å

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy