Fysioterapeuten 10-2017

34 FYSIOTERAPEUTEN 10/17 REPORTASJE Samhandling må være mer enn bare prat. En mer praktisk tilnærming i Nord-Trøndelag har fått lærer Vibeke Tunold Unstad tilbake på jobb. TEKST og FOTO Kai Hovden kh@fysio.no NOEN GJENNOMSNITTLIGE STEINKAST fra Værnes flyplass søker vi ly for høstværet hos Stokmoen Fysioterapi, arbeidsplassen til Lars Furan og Stig Salberg. De tar samhand- lingen ned fra hyllene og utøver den i prak- sis. Sammen med lege Lars Vetlesen gjør de sitt for å holde folk i Nord-Trøndelag på bei- na, og en av dem er Vibeke Tunold Unstad. Leve med smerten – Jeg møtte den berømte veggen, og slet med smerter i kroppen, stoffskifteproblematikk og myalgi. I den forbindelse kom jeg til Lars Furan etter å ha vært sykmeldt en stund, for- teller Unstad. Fastlegen har vært den samme i mange år, mens behandlerne har kommet og gått ut fra henvisninger fra legen. – Tidligere har innsatsen begrenset seg til behandlingsperioder, og etter mitt syn var det ikke så mye sammenheng i behandlings- forløpet, sier Unstad. Sammenhengen har hun funnet hos Fu- ran. – Nå opplever jeg at det er en rød tråd mellom hva legen forskriver og behandlin- gen jeg får her. Da blir det en helhet i det, mener hun. Som lærer er hun avhengig av en kropp som fungerer, da mye av tiden på jobb til- bringes på beina. – For meg har det handlet mye om å finne ut av hva som er greit å leve med og ikke av smertene i kroppen. Da jeg kom hit fikk jeg først behandling, men også en god samtale- partner i Furan. Dette har gitt meg et annet perspektiv på kroppen. Unstad forteller at kombinasjonen av be- handling, veiledning og råd fra Furan har gjort det enklere for henne. – Hverdagen blir lettere å takle, og Furan har kommunisert med min fastlege om be- handlingen som er gitt. Lege Lars Vetlesen, Unstads fastlege, har vært åpen for den nye samarbeidsformen. Føler seg ivaretatt Unstad har gått noen runder med fastlegen tidligere, og via samarbeidet som er etablert mellom legen og manuellterapeuten opple- ver hun at det samlede helsetilbudet har blitt langt bedre. – Jeg føler meg ivaretatt begge steder. Behandlingen jeg får her av Furan har også gjort det mulig for meg å våge å gå tilbake i tilnærmet full stilling. Vissheten om at jeg kan få jevnlig behandling av kroppen uten å måtte gå til lege for å sykmelde meg har vært viktig. I løpet av prosessen har jeg lært krop- pen å kjenne på en annen måte, slår hun fast. Hovedforskjellen ligger i hvordan syste- met er lagt opp, ifølge Unstad. – Mens jeg tidligere måtte gå til legen, få henvisning og så stå på venteliste for be- handling, kommer jeg nå direkte til behand- leren som jeg vet kan gjøre noe med plagene. Det er jo mer naturlig å gå til en fysiotera- peut/manuellterapeut når jeg har utfordrin- ger med skjelettet og vondter i kroppen, mener hun. Det handler kort forklart om å la den med best kompetanse på feltet ta seg av de kroppslige utfordringene for Unstad, og å akseptere hva som er en frisk kropp. – Det er ikke synonymt med ikke å ha smerter, understreker hun. Det gode samarbeidet Via jobben som spesialpedagogikk-koordi- nator på skolen har Unstad fått førstehånds erfaring med sviktende eller manglende samarbeid innen helsetjenesten. – Jeg leder en rekke ansvarsgruppemø- ter hvor det for eksempel er lege, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, fysiotera- n Prosjektet ble i sin tid startet av manuellterapeutene Lars Furan og Torgrim Tønne. Tanken var å skape en mer prak- sisnær tilnærming til samhandling, som det har vært satset stort på fra myndighetshold i en årrekke. Prosjektet fikk midler fra Fond til etter- og videreutdan- ning av fysioterapeuter til å utarbeide en prosjektbeskrivel- se i 2011. Under veiledning av professor og forskningssjef Siv Mørkved ved St. Olavs hospital i Trondheim kom pro- sjektbeskrivelsen på plass. Målsettingen var at prosjektet skulle munne ut i en doktorgrad. Til å gjennomføre arbeidet har Samhandlende team i primærhelsetjenesten fått midler over fem år fra Samar- beidsorganet NTNU/St. Olavs hospital. Tønne og Furan har utarbeidet opplærings- og undervisningsmateriell for de samhandlende teamene som inngår i prosjektet. Vi har besøkt Stjørdal i Nord-Trøndelag for å høre mer om hvordan både fagfolk og pasienter opplever samhandlings- prosjektet. Samhandlende team i primærhelsetjenesten Samhandlet tilbake på jobb

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy