Fysioterapeuten 10-2017

FYSIOTERAPEUTEN 10/17 39 informasjon fra NFF Tittel NFF støtter tanken om bred klinisk kompetanse. Kompetanse i kommune- helsetjenesten Fred Hatlebrekke forbundsleder Helsedirektoratet fikk i sommer i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere videreutdanningstilbudet for fysioterapeuter. Primærhelsetjenestemeldin- gen drøfter utfordringer knyttet til endret befolkningssammensetning og økt behov for breddekompetanse i kommunehelsetjenesten. I oppfølgingen av meldingen øn- sker departementet å se bredere både på behovet for fysioterapeuter med kliniske mastergrader, og på hvilke av disse som eventuelt er aktuelle for spesialistgodkjen- ning. Departementet mener det er behov for mastergradsutdanninger som gir bred- dekompetanse, og at det er nødvendig å vurdere om dagens videreutdanninger mø- ter behovet i tjenesten. NFF har i mange år presset på for å få på plass offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. Det at departementet nå har bedt direktoratet om å gå grundig inn i saken er strålende nyheter. Vi skal derfor bidra med full kraft i dette viktige arbeidet. Nylig deltok NFF på et møte i direktoratet for å belyse behovet for kompetanse i kommunefysioterapitjenesten. Hovedformålet med møtet var å se på hvordan denne kompetansen kan bygges gjennom masterutdanninger. NFF påpekte at det derfor kan være nyttig å ta utgangspunkt i primærhelsemeldingens skissering av de tre ho- vedgruppene av brukere av helse- og omsorgstjenester. Det dreier seg om brukere som har en enkel og ikke kompleks tilstand, videre brukere med komplekse tilstan- der og dernest brukere med de mest komplekse og sammensatte behovene. NFF støtter tanken om bred klinisk kompetanse, men at denne likevel må være spisset nok til å ivareta pasientene som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten for å følge et rehabiliteringsforløp i kommunehelsetjenesten. Det er også et stort behov for masterkompetanse innen onkologi og kvinnehelse, og innen områdene som gjel- der barn og eldre. Samtidig er det slik at rygg- og nakkesmerter, angst og depresjon er viktigste år- sak til helsetap i den norske befolkningen. Pasienter med disse lidelsene har stor nytte av fysioterapi, og dagens kliniske masterutdanninger innen fysioterapi fører fram til nødvendig kompetanse for å møte behovene i kommunehelsetjenesten. NFF mener også at masterutdanningene må inneha tilstrekkelig veiledet klinisk praksis for å kunne møte behovene i tjenesten. Dessuten er det nødvendig med øko- nomiske insentiver for å kunne ivareta behovet for klinisk praksis i masterutdan- ningene. NFF savner også et større fokus på forebygging og behandling av livsstilssykdom- mer. Jeg mener at det ikke tas nok ansvar i den kommunale helsetjenesten for å fore- bygge sykdommer. Med en satsing på masterutdanning for fysioterapeuter innen helsefremmende og forebyggende arbeid, blir det lagt et grunnlag for å sette fokus på nettopp dette området i helsetjenesten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy