Fysioterapeuten 10-2017

FYSIOTERAPEUTEN 10/17 7 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har hatt ny definisjon av rehabilitering og habilitering på høring. NFF mener arbeidet er viktig, men understreker at HODs forslag ikke løser problemene i norske kommuner. TEKST og FOTO Kai Hovden kh@fysio.no DET ER FORSLAG om å endre forskrift om habilitering, rehabilite- ring, individuell plan og koordinator som har vært sendt på høring av HOD. Her inngår også definisjon av habilitering og rehabilitering. Brukernes behov HOD skriver i høringsbrevet at det er nødvendig å revidere defini- sjonen av rehabilitering og habilitering for å kunne skape pasiente- nes helsetjeneste. Brukernes egne mål og behov skal være det viktigste i hebilite- rings- og rehabiliteringsprosessene, ifølge departementet, og det er Helsedirektoratet som har utarbeidet forslaget til ny definisjon på oppdrag fra HOD (se definisjonen i egen ramme). Målet er å skape en bedre forståelse av habilitering og rehabilite- ring slik man mener at dette skal utøves i både kommune- og spe- sialisthelsetjenesten. «Samtidig skal definisjonen være tydelig på hvilke forventninger brukerne kan ha til tjenestene», skriver HOD. Nettopp her mener NFF departementet bør ta rev i seilene. Mangler kompetanse NFF understreker at det er et ambisiøst forslag HOD presenterer, og forbundsleder Fred Hatlebrekke påpeker i høringssvaret at dette vil stille store krav til samordning av tjenestene, spesielt på kommunalt nivå. «Det kan også skapes brukerforventninger som ikke vil bli møtt, fordi definisjonsendringen ikke vil bidra til å løse de virkelige habili- terings- og rehabiliteringsutfordringene i kommunen», skriver NFF. NFF mener kompetansenivået i norske kommuner ikke står i stil til ambisjonene i definisjonen, da det er behov for både økt kunn- skap og flere tjenesteytere. «Vi vil understreke at basis for habilitering og rehabilitering må være kunnskapsbasert, både når det gjelder innhold og effekt av tiltak, prosessene og organiseringen av tiltakene. Et bedre habi- literings- og rehabiliteringstilbud for brukerne må derfor først og fremst innebære økte ressurser i form av mer personell med spesia- lisert kompetanse til kommunene, samtidig som habiliterings- og rehabiliteringskompetansen i spesialisthelsetjenesten opprettholdes, og ikke bygges ned», skriver NFF. n Krever kunnskapsbasert tilnærming Forslaget fra Helsedirektoratet n Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i bruk- erens livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende, tje- nesteytere og på relevante arenaer. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene. Formålet er at brukeren, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. Få en god strøm- avtale til høsten Som medlem av Norsk Fysioterapeutforbund får du spesialavtale på strøm fra Fjordkraft. Bestill nå og spar 300,- på din første strømregning. Les mer på fjordkraft.no/nff eller ring 06100. Last ned vår App Få nye fordeler hver måned LØSER IKKE UTFORDRINGENE NFFs forbundsleder, Fred Hat- lebrekke, advarer mot at HODs nye definisjon av habilitering og rehabilitering kan skape forvent- ninger blant brukerne det vil være vanskelig for kommunene å innfri.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy