Fysioterapeuten 10-2017

8 FYSIOTERAPEUTEN 10/17 AKTUELT HiOA: Ett steg nærmere universitet n Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) fikk tirsdag 14. november beskjed om at kravene til å bli akkreditert som universitet er oppfylt, ifølge den sakkyndige komiteen. En sakkyndig komite har vurdert HiOAs søknad om universitetsakkreditering fra fe- bruar. Komiteen er nedsatt av NOKUT, som er Kunnskapsdepartementets tilsynsorgan for kvalitet i høyere utdanning. – Dette er en stor dag for studenter og ansatte ved HiOA. Vi vil spille en viktig rolle for velferdssamfunnet, sier rektor Kurt Rice. Oslo kan dermed bli den første byen i Norge med to universiteter. Gjennomførte studie uten godkjenning n Helsetilsynet slår fast at Norges Idretts- høgskole har brutt helseforskningsloven ved to anledninger. Det ble opprettet tilsynssak for forsk- ningsprosjektene «Bronkial reaktivitet og luftvegsinflamma- sjon hos toppidretts- utøvere i langrenn og skiskyting» og «Målemetoder for parasympatisk aktivitet» for ett år siden. Nå foreligger avgjørelsen, og Helsetilsynet konkluderer med at NIH har brutt helseforskningsloven. NIH har tidligere beklaget at de publiserte studien «Bronkial reaktivitet og luftvegsinflamma- sjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting» uten nødvendig godkjenning fra etisk komité. Som følge av feilgrepet er artikkelen trukket fra tidsskriftet den var publisert i. Nå blir også den andre artikkelen trukket, og materialet destruert. Kilde: nih.no . Fysioterapeutens neste fagutgivelse blir nr. 9/2018. Tema denne gangen blir «Velferdsteknologi». VITENSKAPELIGE artikler og fagartikler må være fagredaktør i hende senest 15. septem- ber 2018. Fagkronikker, fagessays, kasusrapporter og norske sammendrag fra pågående pro- sjekter og artikler publisert i internasjonale tidsskrift må sendes inn senest 1. november 2018. Spørsmål og manuskript sendes fagre- daktor@fysio.no eller js@fysio.no. Se vår forfatterveileder på fysioterapeuten.no. Vi ser frem til å motta interessante artik- kelmanuskript – og til en spennende fagut- givelse! n Velferdsteknologi i fagutgivelsen 2018 ALVORLIG Høgsko- len tar kritikken på største alvor, ifølge rektor Lars Tore Ronglan. Foto: NIH. Helsevesenet er, og vil være, i end- ring i tiden fremover. Det har Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) valgt å vektlegge på neste års fysioterapi- kongress. TEKST Kai Hovden kh@fysio.no FREMTIDENS fysioterapi – er du klar? Slik lyder tittelen på neste års kongress, som går av stabelen 12.–14. februar på Lillestrøm. Med ønske om å ta en tydelig posisjon i endringsarbeidet som pågår, håper NFF så mange fysioterapeuter som mulig benytter muligheten til å samles til faglig påfyll. Under press – Offentlig helsetjeneste er under press, og vi står overfor et samfunn hvor helseutfor- dringene i befolkningen er i endring. Er fysioterapeutene og fysioterapitjenesten for- beredt til å møte disse utfordringene? spør forbundsleder Fred Hatlebrekke. Målet med kongressen er at fysioterapeu- ter skal bidra i prosessen med å skape frem- tidens fysioterapi. – På den måten kan vi bidra til å forme en tjeneste til beste for befolkningen, sier Hatlebrekke. Temaer og tilnærming Det legges opp til et bredt og interessant program, og via webprogrammet får man lett oversikt over hva man kan delta på og om det er ledig plass på de ulike sesjonene. I tillegg lanseres det en egen app, hvor blant annet hver deltakers inngangsbilletter vil være samlet. Temaene som belyses på kongressen er pasienten og jeg, synlighet, fysioterapeutens roller og kvalitet i helsetjenesten. Blant de mest fremtredende foredrags- holderne finner vi David Nicholls og Lori- mer Moseley. Gråsonefysioterapi står på programmet. – Formålet med sesjonen er å reise dis- kusjoner og bidra til refleksjon om fagets retning og utvikling. Hvor går grensen mot andre fagområder utenfor fysioterapi? Hva innebærer faglig forsvarlighet? Jeg ser fram til at flest mulig deltar i diskusjonen som er viktig for «fremtidens fysioterapi», sier Hat- lebrekke. Viktig arena NFF er klar over at det er knyttet store for- ventninger til kongressen. – Dette er en viktig arena. Kongressen skaper et møtepunkt for forskere innen fy- sioterapien, og er dermed en sjelden mulig- het for dem, sier Hatlebrekke. n I forkant av endringen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy