Fysioterapeuten 10-2017

FYSIOTERAPEUTEN 10/17 9 Forslaget til ny forkortelse av for- bundsnavnet kom ikke engang inn på sakskartet under landsmøtet på Gardermoen 23. november. TEKST og FOTO Kai Hovden kh@fysio.no SAKEN er av en slik karakter at den krever behandling på et hovedlandsmøte, og det lyktes ikke forbundsstyret i NFF å få til- strekkelig tilslutning blant delegatene til å behandle den på årets landsmøte – som er et mellomlandsmøte. Motstand eller misforståelse? For at saken skulle behandles på årets lands- møte, måtte forslagsstillerne sikre seg to tre- dels flertall i salen. Begrunnelsen for at saken skulle løftes frem nå, er at navneforkortelsen i dag er sterkt forbundet med andre organisasjoner, spesielt Norsk Fotballforbund. Dette påvirker blant annet søk på inter- nett og gir forklaringsbehov i ulike sam- menhenger, sa Karianne Bruun Haugen, re- gionleder i Oslo-området, som presenterte saken på vegne av forbundsstyret. Hun viste også til at sekretariatet er i en flytteprosess, og at det derfor vil være et gun- stig tidspunkt å gjennomføre endringen på. Fysioterapeutene Forbundsstyret foreslo å bytte navneforkor- telse fra NFF til Fysiote- rapeutene. Man mente dette vil være lettere å kommunisere, og sam- tidig bidra til at man slipper å forklare hvem man representerer av or- ganisasjonene som deler NFF-forkortelsen. «Det er også helt na- turlig at vi som Norges absolutt største forbund for fysioterapeuter tar denne posisjonen også kommunikasjonsmes- sig, ikke bare i fagfore- ningsarbeid og i med- lemstall», står det å lese i saksfremlegget. Markant motstand Da man kom til votering over hvorvidt for- slaget kunne behandles på inneværende års landsmøte, klarte ikke forbundsstyret å sikre det nødvendige flertallet. Delegatenes signal var tydelig, de ønsket ikke engang at saken skulle diskuteres. n Navnesak stoppet i startblokken Fjorårets økning av kontingentsat- sen for pensjonister, har ført til et senioropprør i NFF. TEKST Kai Hovden kh@fysio.no PENSJONISTENE i NFF har ikke sett med blide øyne på innføringen av kontingent i 2016. Dette har man markert tydelig over- for forbundsstyret, som kom pensjonistene i møte på årets landsmøte. Utmeldinger Tor Frithjof Wigers Larsen presenterte sa- ken på vegne av forbundsstyret. – Pensjonistene har skapt en stolt organi- sasjon gjennom mange års engasjement, og mange følte nok at NFF ikke anerkjente det- te arbeidet da kontingenten ble satt til tusen kroner i 2016. Et lovlig, men uklokt vedtak, slo Larsen fast. Vedtaket om å innføre kontingent for pensjonistmedlemmer ble gjort som et ledd i arbeidet for å skape balanse i forbundets regnskap. – Man skal hedre og takke sine fore- gangskvinner og -menn, sa Larsen, som kunne opplyse at 411 pensjonistmedlemmer har meldt seg ut siden vedtaket ble fattet. Forbundsstyret har derfor gått inn for å harmonisere kontingentsatsen med hva pensjonistmedlemmer betaler i sammen- liknbare organisasjoner. Forbundsstyret foreslo å sette satsen til 400 kroner for 2018. Dette skal dekke med- lemskap i Pensjonistforbundet, NFFs admi- nistrasjonskostnader samt midler overført per medlem til Seniorforum til fri disposi- sjon for forumet. Listefyll? Delegatene var delt i synet på hvor kontin- gentsatsen skulle settes. – Stor kontingentøkning? Tar man dette ned til månedsbeløpet, og trekker fra skatte- fordelen, er det småpenger. Det var gratis for pensjonistene før, men ønsker vi å fortsette på denne måten bare for å ha dem som liste- fyll slik at vi kan smykke oss med å være mer enn 10 000 medlemmer, sa en av delegatene. På den andre ytterkanten ble det frem- met forslag om å også redusere årets kontin- gent til 400 kroner, noe som ville innebære at NFF måtte tilbakebetale 600 kroner per pensjonistmedlem. Etter en noe temperert debatt ble det til slutt forbundsstyrets vedtak som vant frem. n Kontingentreduksjon for pensjonistene VOTERING Flertallet ønsket ikke å diskutere navnesaken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy